Som manažérka, učiteľka, sociálna poradkyňa a štatutárka nadácie

Pôsobenie v týchto oblastiach je obrazom prirodzeného vývoja môjho profesijného života. V rôznom čase i miestach ho spája sociálna problematika, ktorá je pre mňa prioritou. Predovšetkým som však žena. Mám rada svoju prácu, vážim si korektných ľudí, ktorí mi v nej pomáhajú, v úsilí spoločne dosiahnuť cieľ. Nech robím čokoľvek, pevnú pôdu pod nohami mi zabezpečuje rodina, domov, miesto, kde som sa narodila. Od roku 2010 som štatutárkou Nadácie Ochranné krídla. V období 2016 – 2020 som pôsobila v NR SR ako poslankyňa a predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci.

Som Košičanka

Hrdá na mesto, jeho históriu a na ľudí, ktorí vytvárali jeho minulosť i tých tvoriacich jeho budúcnosť. Narodila som sa a žijem v centre nášho krásneho mesta, a preto sa právom považujem za Staromešťanku.

Som generácia “Y”, no poznačená tou “X”. Vyrastala som v socializme a už v škôlke a materskej škole na Vojenskej ul. v Košiciach (až oveľa neskôr sa tam po Nežnej revolúcii späť presťahovala Spojená škola) som vyhrávala rôzne spevácke súťaže. So svojimi rovesníkmi, ale aj kňazmi a rehoľnými sestrami som sa počas socializmu schádzala na takzvaných tajných „stretkách“, na ktorých sme sa učili o Božej dobrote a láske v rozjímaní nad Svätým písmom. Po prevrate som navštevovala základnú cirkevnú školu, ktorá vznikla v Košiciach na Novomestského ul. č. 4. Nebola to pre mňa zásadná zmena, pretože trieda vznikla v budove školy, ktorú som navštevovala celých sedem rokov, a tak som sa len do toho ôsmeho ročníka presunula o pár tried ďalej na inej chodbe. Už ako dieťa som sa zapájala do rôznych športových, speváckych a recitačných súťaží, v ktorých som sa vždy umiestňovala na popredných miestach (Odznak zdatnosti, Hviezdoslavov Kubín, Puškinov pamätník, Melódie priateľstvá a pod.).

Následne som bola bez prijímacích pohovorov prijatá na Gymnázium sv. T. Akvinského u sestier dominikánok na Zbrojničnej ul. v Košiciach. Zapájala som sa do rôznych aktivít a vyhrala taktiež niekoľko súťaží. Bola som tiež aktívna ako sólistka v detskom speváckom zbore Dominik u bratov dominikánov a aj v Zbore sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety. Mám za sebou osem rokov pôsobenia na Teologickej fakulte v Košiciach, kde som vyučovala na odbore sociálnej práce a sociálnej filozofie. Tiež som pôsobila 19 rokov na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach, Ekonomickej univerzite v Bratislave. Spolupracovala som s viacerými univerzitami a vysokými školami, kde som bola členkou rôznych komisií. Rada spomínam aj na prácu v košickom štúdiu rádia Lumen či košického TOP rádia, kde som písala zamyslenia a venovala sa investigatívnemu spravodajstvu i publicistike.

Posledných dvadsať rokov sa aktívne venujem charite. V roku 2010 som založila Nadáciu Ochranné Krídla, ktorou pomáham najmä zraniteľným skupinám a jednotlivcom v meste Košice, pravidelne podporujem Arcidiecéznu Charitu v Košiciach, konkrétne Charitný Dom sv. Alžbety (nocľaháreň a útulok pre bezdomovcov), ako aj Krízové centrum pre matky s deťmi. Spolupracujem aj s rôznymi mestskými časťami v Košiciach či neziskovými organizáciami, klubmi a poskytovateľmi sociálnych služieb po celom Slovensku. Hodnoty, ktoré vyznávam a chránim sa u mňa nezmenili a snažím sa ostať hlavne ľudskou a sama sebou a pomáhať za každých okolností, či už odborne, materiálne, finančne a jednoducho ľudsky, radou, pekným slovom a úsmevom.

Som zakladateľka a štatutárka Nadácie Ochranné krídla

Ak sme šťastní, nepotrebujeme krídla, aby sme vzlietli, rozbehli sa do sveta za novými zážitkami, nasledovali svoje túžby a priania. Ak sme v situácii, kedy na nás všetko padá, tie pomyselné krídla nás láskavo prikryjú a ochránia pred následkami našich činov, konaním iných či zásahom osudu. Vtedy ich ochranu potrebujeme, cítime ju prostredníctvom pomoci ľudí, ktorí chcú, vedia a môžu pomôcť.

Nadácia Ochranné krídla sa od roku 2010 venuje pomoci konkrétnym zariadeniam a ľuďom, prevažne v Košickom kraji. Poskytuje sociálnu a humanitárnu starostlivosť osobám v núdzi, opusteným seniorom, rodinám, deťom v detských domovoch, krízových centrách ako aj ľuďom bez domova. Vyhľadáva opustených seniorov, rodiny, komunity a jednotlivcov v núdzi, ochraňuje ľudské práva a základné slobody opustených. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov a pracovníkov obcí pre sociálnu oblasť. Realizuje a podporuje projekty zamerané na skvalitnenie sociálnej práce, sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc a sprevádzanie rodinám, komunitám a jednotlivcom.

Niektoré podporené projekty prostredníctvom vlastných financií a príspevkov z 2%:

 • Akcie v Arcidiecéznej charite Košice – Útulok pre bezdomovcov (finančná a materiálna podpora).
 • Akcie v Arcidiecéznou charitou Košice – Krízové centrum s deťmi (finančná a materiálna podpora).
 • Terapeutické centrum ABiAtko – podpora vzdelávania terapeutov ABA metódy pri práci s autistickými deťmi (finančná podpora).
 • Zober loptu. Nie drogy – Veľké Kapušany, ZŠ Hviezdoslavova (finančná podpora).
 • Floorbalový klub Košice (finančná podpora).
 • Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (finančná podpora).
 • Resocializačné zariadenia – Vademecum (materiálna podpora).
 • GreTa – novovzniknuté zariadenie pre seniorov (materiálna i finančná podpora).
 • Individuálna finančná, materiálna a odborná podpora seniorov žijúcich v meste Košice.
 • Podpora detí a mládeže – celoslovenský turnaj kone (finančná podpora).
 • NeZávislosť – Nový začiatok, o.z. (finančná podpora).
 • Darovanie krvi športovcami a prvodarcami (finančná podpora).

Získané projekty a podpora:

 • Nadácia Pontis

Nadácia Ochranné Krídla vznikla v roku 2010 na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR.
Identifikačné údaje sú : IČO: 42240506, DIČ : 2023186077, IBAN/účet: SK05 1100 0000 0029 2189 7173
Štatutár: doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD., Sídlo: Vojenská 1, 040 01 Košice

Som manažérka

Vo svojich 28-mich rokoch som riadila na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach najväčšiu Katedru manažmentu s počtom 35 ľudí. Naša katedra dosahovala výborné odborné, pedagogické aj vedecké výsledky, čo sa odrazilo ako v hodnoteniach zo strany študentov, tak aj v ocenenej publikačnej činnosti a vedeckom raste jednotlivých členov (úspešne obhájené doktoráty PhD. či habilitačné práce a nadobudnutie titulu doc.).

Následne som pracovala na pozícii generálnej riaditeľky Fondu sociálneho rozvoja Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde som spolu s približne 180  zamestnancami získala ocenenie zlepšenia výkonnosti „Národná cena za kvalitu 2013“ v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora).

Riadila a manažovala som množstvo projektov vo veľkých finančných objemoch (desiatky miliónov EUR) a ako štatutárka som za vedenie ľudí a riadenie procesov niesla trestnoprávnu zodpovednosť.

Som vysokoškolská učiteľka a lektorka

Po skončení vysokoškolského štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove, kde som ukončila personálny manažment, rovnako aj sociálnu prácu (začínala som ešte na UPJŠ v Prešove, ktorá bola následne premenovaná na Prešovskú univerzitu v Prešove) som nastúpila na interné doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach. Vypracovala som sa postupne a po úspešnom skončení internej doktorantúry PhD., som pôsobila ďalej na fakulte na Katedre manažmentu ako asistentka, následne ako odborná asistentka. Neskôr som sa stala vedúcou Katedry manažmentu a docentkou. Interne som pôsobila na tejto univerzite a externe som zároveň vyučovala aj na Teologickej fakulte v Košiciach na odbore Sociálna práca.

Keďže vysokoškolskí učitelia dostávajú zmluvu najčastejšie opakovane na rok, dva a nevzťahuje sa na nich Zákonník práce ale Vysokoškolský zákon, kde nie je istota zamestnania a dostávala som len základný plat, ktorý nezodpovedal statusu a vzdelaniu, každú sobotu som buď učila, alebo lektorovala. Žiadne výlety, oddych, ale učenie.

Od roku 2000 som učila alebo sa podieľala na lektorovaní a príprave projektov, napr. pre tieto verejné či súkromné vysoké školy a organizácie.:

 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 • Vysoká škola bankovního institútu v Prahe
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 • Akadémia vzdelávania pobočka Košice
 • Košický samosprávny kraj
 • Mestská časť Košice-Juh, Smetanova 4
 • ACG consulting s.r.o.
 • HRCare, s.r.o.
 • Timan s.r.o.
 • Nadácia Providencia
 • Združenie URBI a Centra pre európsku politiku
 • Spojená škola internátna Trebišov, Poľná 1 a pod.

Okrem toho som sa venovala charitatívnym a občianskym aktivitám.

Som Alena Zvarová Bašistová

Žena, ktorá žije nielen prácou ale aj normálnym životom. Milujem svoju rodinu, manžela a priateľov, paradajkovú polievku a buchty na pare poliate horúcim maslom a čokoládou, ktorá rozvoniava v nedeľné ráno. Mám rada Kolcunove potulky mestom, Kováčsku a Hrnčiarsku ulicu s ich historickými zákutiami. A Maratón mieru. Keď nesedím, cvičím. Energiu čerpám z hudby, poézie, z cestovania. Nech sa vrátim z prechádzky po Košiciach alebo od mora, vždy sa cítim ako nová. Odhodlaná na všedné ťažké dni a pripravená poradiť sa o nich v tichej modlitbe.