Opatrovatelia aj zdravotne postihnutí ľudia dostanú viac peňazí

25.05.2023

Od sumy životného minima sa odvíja aj výška niektorých opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Sumy peňažných príspevkov sú vyjadrené ako násobky životného minima, a tak dochádza k ich úprave vždy s úpravou súm životného minima platného od 1. júla. A to porastie na sumu 268,88 eura.
Ide predovšetkým o peňažný príspevok na prepravu, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne stravovanie, hygiena alebo opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, na prevádzku osobného motorového vozidla, pes so špeciálnym výcvikom).
Kompenzácia formou peňažných príspevkov slúži na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, pričom ide o zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 percent. Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností človeka, ktorá z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Image by https://pixabay.com/users/hansuan_fabregas-2902307
Image by https://pixabay.com/users/hansuan_fabregas-2902307

Peňažný príspevok na prepravu
Slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
Vyplácaný je mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 119,61 eura, od júla by to malo byť 137,18 eura.
Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Peňažný príspevok možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom výška príspevku mesačne:

  • 18,56 % sumy životného minima, čo je 43,51 eura, od júla 49,90 eura, pre choroby v I. skupine,
  • 9,28 % sumy životného minima, čo je 21,76 eura, od júla 24,95 eura, pre choroby v II. skupine,
  • 5,57 % sumy životného minima, čo je 13,06 eura, od júla 14,97 eura, pre choroby v III. skupine.
  • 9,28 % sumy životného minima na príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, dnes je jeho suma 21,76 eura, od júla to bude 24,95 eura.
  • 16,70 % sumy životného minima na príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta. Dnes je to suma 39,15 eura, od júla 44,95 eura.
  • 22,27 % sumy životného minima na príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, teraz 52,21 eura, od júla 59,87 eura.

Viac budú mať opatrovatelia. Ale vďaka minimálnej mzde
Vyšší peňažný príspevok na opatrovanie dostanú aj všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Po novom by mal byť tento príspevok od júla vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2023, teda 568,97 eura mesačne (teraz je to suma 525,65 eura).
Zvýšené peňažné príspevky poberatelia pocítia už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Ak je opatrovateľom penzista, dostane príspevok už nie v polovičnej výške – 262,85 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby ako je to teraz, ale vo výške 75 % príspevku opatrovateľa v produktívnom veku, teda v sume 426,72. Rovnakú sumu, ako dostávajú opatrovatelia v produktívnom veku, dostanú penzisti až v roku 2024.Zdroj:ÚPSVaR.Sk