O základných benefitoch pre mestských policajtov

05.05.2020

Dnes som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Jozefa Buriana, Tibora Bastrnáka a Antona Hrnka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rada som do rozpravy o predkladanom pozmeňovacom návrhu prispela faktami, ktoré ma primäli nielen zamyslieť sa nad statusom povolania "obecný a mestský policajt" v našom sociálnom systéme, ale aj konať.

Pozmeňujúci návrh, ktorý spolu s kolegami predkladám, je reálnym výsledkom rozhovorov zainteresovaných strán a dúfam, že sa pretaví aj do praxe. Jeho cieľom je – jednoducho povedané – umožniť obecným a mestským policajtom sporiť si na akýsi "výsluhový dôchodok", nakoľko im tento benefit ako aj iné ďalšie, na rozdiel od štátnych policajtov – zo zákona neprislúcha.

Táto téma bola už niekoľkokrát na stole zákonodarcov, no úspechy v podobe schválených rozumných návrhov nezožala – skôr sa zbierali politické body. Téma o policajtoch je vždy pre médiá zaujímavá, či už zákony v pléne prejdú alebo nie. Tak prečo ju nerozvíriť, keď je treba.

O pomoc, dá sa povedať – na poslednú chvíľu, v hodine dvanástej, ma poprosilo Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. Horúci zemiak, ktorý si rezorty medzi sebou prehadzovali, pristál napokon u nás, na Výbore pre sociálne veci.

Obecní a mestskí policajti sú témou aj dnes. Nezbieram politické body, chcem im s kolegami pomôcť.

Vrátim sa do obdobia tesne po Nežnej revolúcii, do roku 1990, kedy Slovenská národná rada prijala zákon č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení, v ktorom presunula časť kompetencií bývalej Verejnej bezpečnosti na samosprávy a to tak, že verejný poriadok v mestách a obciach si začali zabezpečovať samotné samosprávy, ktoré si zároveň uvedené aj riadili sami.

Následne v roku 1991 Slovenská národná rada schválila samostatný zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, ktorý upravuje okrem iného práva a povinnosti mestských a obecných polícií na úseku verejného poriadku. Tento zákon po niekoľkých novelizáciách dospel do štádia, že na úseku verejného poriadku v mestách a obciach vykonávajú príslušníci mestských a obecných polícií rovnakú činnosť, ako poriadková polícia SR, ktorá ostala stále riadená orgánom štátu.

Od tej doby prešlo už zhruba 29 rokov, mestskí a obecní policajti zostarli, majú viac, ako 60 rokov a okrem povinnosti, ktoré zo strany štátu prechádzali na túto poriadkovú zložku, im nepribudli žiadne sociálne práva (teda práva v sociálnej oblasti). Naopak tieto pribúdali poriadkovému útvaru štátu, ktorému paradoxne na úseku verejného poriadku povinnosti ubúdali.

Pripomínam, že benefity v sociálnej oblasti dostávajú dokonca hovorcovia a učitelia na policajných a vojenských školách, vodiči v armáde, ako aj lekári vo vojenských nemocniciach, skladníci, policajti, ktorí vydávajú dopravné značky a množstvo ďalších úradníkov v uniformách.

Na základe uvedeného sa mestskí a obecní policajti obrátili na Ústavný súd SR</strong>vo veci diskriminácie, ktorý konštatoval, že v tejto veci nie je kompetentný rozhodnúť z dôvodu medzery v zákone a on (rozumej Ústavný súd SR) nemá kompetenciu rozhodovať o medzerách v zákone. Podľa neho jedine, kto môže rozhodnúť sú poslanci Národnej rady SR.

Mestskí a obecní policajti sa preto obrátili na Úrad vlády SR</strong>, ktorý ich žiadosť zaslal na priame vybavenie Ministerstvu vnútra SR. Ministerstvo vnútra SR síce chápe požiadavky mestských a obecných policajtov, ale tvrdí, že v uvedenej veci má konať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa vyjadrilo v tom zmysle, že taktiež chápe požiadavky mestských a obecných policajtov, no táto agenda podľa nich patrí Ministerstvu vnútra SR a ZMOS-u. Tento postup a vyjadrenia sa niekoľkokrát zopakovali a k riešeniu stále nedošlo.

Ako sa dostať z tohto začarovaného kruhu von?

Mestskí a obecní policajti na základe uvedených skutočností požiadali Trnavskú univerzitu v Trnave, právnickú fakultu o odborné stanovisko k posúdeniu právneho postavenia príslušníkov mestských a obecných polícií v komparácii na právne postavenieostatných zložiek polície v SR.

Záver analýzy je taký, že je opodstatnené vyvinúť potrebné legislatívne aktivity vedúce k riešeniu sociálneho postavenia príslušníkov obecných a mestských polícií v osobitnej právnej úprave. Zrejme najvodnejšie by bolo

Novú úpravu osobitosti včleniť do štruktúry zákona o obecnej polícií.

"Pre osoby nachádzajúce sa na území SR je v podstate irelevantná miera decentralizácie policajnej správy."

Pre nich je podstatné, aby tu bol stav bezpečia a zabezpečený verejný poriadok. Úlohy ochrany by mali byť kvalitne plnené všetkými vykonávateľmi policajnej správy. Za významný faktor pre legislatívne riešenie sa považuje aj ústavný princíp rovnosti, z ktorého vyplýva, že v porovnateľne rovnakých podmienkach by mali mať subjekty rovnaké právne postavenie. V detailoch môže byť diferencované, odlišné, ale v základných črtách by mali byť rovnaké. Uvedené stanovisko spracoval JUDr. Pavol ZLOCH, CSc., ktorý pred tzv. nežnou revolúciou vyučoval na Vysokej škole ZNB v Prahe, potom spolu zakladal Policajnú akadémiu v Bratislave, na ktorej učil. Taktiež učil poslucháčov rôznych vysokých škôl v ČR a SR a je aj školiteľom pre sudcov a prokurátorov.

Na vyplácanie výsluhových dôchodkov pre policajtov na rok 2019 bola zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 163 520 000,- € . Policajti si z toho našporia 2 až 3 mil. € . Teda viac ako 150 mil. € ide z verejných financií. Obdobná suma je aj pri armáde, a to nespomíname finančné prostriedky na ostatné benefity (prídavky a príplatky, náhrady a príspevky).

Podľa štatistickej kvalifikácie zamestnaní* SK ISCO-08 (koho to zaujíma, uvediem podrobnejšie) sú príslušníci mestských a obecných polícii priradení k príslušnému povolaniu a to k PRÍSLUŠNÍKOM POLICAJNÉHO ZBORU (a to na prvom mieste, pod číselným kódom 5412 002 – príslušník PZ – poriadková polícia)

Mestskí a obecní policajti nepožadujú všetky benefity, ktoré vyplývajú zo zákona o služobnom pomere a ostaných právnych noriem.

Mestskí a obecní policajti žiadajú len to, aby si každý mesiac mohli odvádzať na osobitný účet sociálnej poisťovne 3% zo svojho príjmu a po dovŕšení fyzického veku 56 rokov mohli začať poberať osobitnú dávku z tohto účtu do doby dosiahnutia riadneho dôchodkového veku. Aby sa nám nestávalo, že nám verejný poriadok budú zabezpečovať starci a starenky.

Túto požiadavku podporili svojim listom p. Marián MAGDOŠKO, prezident Konfederácie odborových zväzov SR a Ing. Ľudovít BUDZÁK, prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.