Návod ako jednoducho získať list vlastníctva.

11.07.2023

POTREBUJETE VYBAVIŤ LIST VLASTNÍCTVA? POZRITE SI NÁVOD, AKO HO JEDNODUCHO ZÍSKAŤ

Vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate, až keď kataster rozhodne o povolení návrhu na vklad vlastníckeho práva. Čo musí návrh obsahovať a na čo si treba dať pozor, aby vám kataster návrh nevrátil?

Image by https://pixabay.com/users/tierramallorca-13743214
Image by https://pixabay.com/users/tierramallorca-13743214

👉 V návrhu je potrebné uviesť aj identifikačné údaje navrhovateľa ako dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby. Od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor. Takisto je potrebné do návrhu uviesť adresu na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napríklad sú dlhodobo v zahraničí. Zákon vyžaduje aj to, že navrhovateľ v návrhu na vklad musí uviesť, čoho sa domáha.

👉 Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu https://www.katasterportal.sk/…ladAction.do. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný kataster. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie kataster vymaže z evidencie.

☝ Čo musí návrh obsahovať

👉 Chýbať nesmú identifikačné údaje navrhovateľa. Potrebné je uviesť aj dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby, od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor, tiež aj adresa na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napr. sú dlhodobo v zahraničí.

👉 Zákon vyžaduje, aby návrh na vklad obsahoval predmet, aby navrhovateľ uviedol, čoho sa domáha.

👉 Označenie nehnuteľnosti: podľa legislatívy platnej do 1. októbra nebolo potrebné predmetnú nehnuteľnosť identifikovať, po novom sa musia v návrhu uviesť údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísle bytu, alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, v prípade, ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

📌 Návrh na vklad sa podáva písomne na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu a obsahuje:

👉 identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca, iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie na Slovensku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu;

2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu;

👉 názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný;

👉 uvedenie predmetu návrhu;

👉 označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad;

👉 označenie nehnuteľností podľa katastrálneho zákona;

👉 označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku;

👉 číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku, alebo pri zápise údajov podľa vymedzených ustanovení katastrálneho zá­kona;

👉 údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu;

👉 označenie príloh;

👉 žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej po­dobe;

👉 žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

☝ Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, vo dvoch vyhotoveniach.

📌 Ďalšími prílohami sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva;

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva;

c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku;

d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa katastrálneho zá­kona;

e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe.

💡 Katastrálne konanie, ktorým je aj rozhodovanie o vklade práv, možno vykonať aj elektronicky (https://www.portal.gov.sk/).

✅ Zdroj: //https//uzitocna.pravda.sk