Menia sa podmienky pri predpisovaní liekov.

06.07.2023

Menia sa podmienky pri predpisovaní liekov a zdravotníckych pomôcok. Kto vám ich predpíše? Budú musieť seniori obiehať všetky ambulancie?

Pravidlá predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín pri prepustení pacienta z nemocnice sa zmenia.

Image by https://pixabay.com/users/stevepb-282134
Image by https://pixabay.com/users/stevepb-282134

Predpisujúcim lekárom bude môcť byť aj nemocničný lekár, ktorý zatiaľ nenadobudol odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Vyplýva to z novely zákona o liekoch, ktorú schválil parlament. Rezort zdravotníctva tak reaguje na akútny nedostatok lekárov-špecialistov, ktorí by v súčasnosti mali pacientom predpisovať lieky po ich prepustení z nemocnice.

Pomoc seniorom

"Keďže novelou bola daná povinnosť pre lekára špecialistu predpisovať pacientovi všetky humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré pacientovi indikoval počas lekárskeho vyšetrenia, pacient ostáva v mnohých prípadoch v život ohrozujúcej situácii bez možnosti predpísania potrebných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín," priznáva ministerstvo zdravotníctva. Pre pacientov sledovaných vo viacerých odborných ambulanciách, čo je prípad väčšiny seniorov, ako aj chronicky chorých všetkých vekových skupín, táto zmena podľa rezortu priniesla pravidelné časté telefonáty alebo návštevy v každej zo špecializovaných ambulancií len za účelom predpisu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny.

Novela zákona zavádza pojem nekomerčné klinické skúšanie, ktoré vykonáva univerzita, zdravotnícke zariadenie, napríklad nemocnica, verejná vedecká organizácia, pacientska organizácia, alebo individuálny výskumník. Novela tiež rozširuje možnosti vydania povolenia na terapeutické alebo diagnostické použitie humánneho lieku pri ohrození života alebo pri riziku závažného zhoršenia zdravotného stavu. Ministerstvo zdravotníctva by malo povoľovať terapeutické alebo diagnostické použitie lieku v rámci liečebného programu. Rezort vydá povolenie na základe súhlasného stanoviska Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý je kompetentným orgánom v oblasti klinického skúšania humánnych liekov. Táto zmena by mala podľa ministerstva priniesť lepší prístup pacientov k liečbe novými liekmi.

Povinnosť predpísať liek

Novelou sa tiež spresňujú podmienky predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre lekára-špecialistu a všeobecného lekára. Lekár- špecialista aj všeobecný lekár má povinnosť predpísať pacientovi humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu po vykonanom lekárskom vyšetrení súvisiacom s indikovanou liečbou, ak to zdravotný stav pacienta vyžaduje. Zároveň sa upresňuje oprávnenie pre všeobecného lekára na predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktoré sú viazané na odbornosť lekára iba na základe odporúčania odborného lekára. Zdroj:užitočnápravda.sk