Máte aj vy nárok na vyššiu penziu?

15.08.2023

POISŤOVŇA PREHODNOCUJE INVALIDNÉ DÔCHODKY. MÁTE AJ VY NÁROK NA VIŠŠIU PENZIU? 💶

Sociálna poisťovňa začala od začiatku augusta prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, presnejšie percento invalidity niektorých poberateľov invalidných dôchodkov.

Image by https://pixabay.com/users/fususu-1704927
Image by https://pixabay.com/users/fususu-1704927

👉 Dôchodcovia však nemusia o nič žiadať, proces je naplánovaný až na dva roky. Preto ak sa vám nezmenila výška percent, nič sa nedeje. Percento invalidity Sociálna poisťovňa preskúma zo zákona. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení a jej Prílohy č. 4. Príloha mení a dopĺňa niektoré percentá invalidity podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov tak, aby zodpovedali najnovším medicínskym poznatkom.

❗Zmeny nadobúdajú účinnosť od 1. augusta 2023.

☝ Percento invalidity pri niektorých diagnózach narastie

👉 Dôvodom legislatívnej úpravy bolo zaradiť do Prílohy č. 4 čo najširší okruh skupín ochorení, aby sa predišlo nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dosahom najviac porovnateľná, a aby percento invalidity zodpovedalo najnovším medicínskym poznatkom závažnosti poškodenia zdravia.

👉 Príloha č. 4 má po novele celkom 654 položiek. K zvýšeniu percenta invalidity dochádza v 141 položkách. Do jednotlivých kapitol boli zaradené nové oddiely, ale bola vytvorená aj nová XVI. kapitola, ktorá predstavuje zhubné nádory iných a nepresne určených lokalizácií, sekundárne a nešpecifikované zhubné nádory a XVII. kapitola, do ktorej patrí skupina Iné ochorenia, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich kapitolách a svojím klinickým priebehom sa dajú ťažko prirovnať k niektorej chorobe, ako napríklad zriedkavé choroby, niektoré chromozómové anomálie a iné.

👉 Zmeny budú mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, respektíve uznanie invalidity s vyšším percentom invalidity, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok (u nových žiadateľov) a jeho výšku.

📌 Príklady invalidity, kde sa zvýši percento

👉 Mozgové obrny s ťažkou parézou dvoch končatín doteraz mohli byť posúdené maximálne na 70 %, to znamená na úrovni čiastočnej invalidity. Podľa novely sa hranica zvýšila na 75 %, to znamená na úroveň plnej invalidity.

👉 Ľahká mentálna retardácia bola doteraz posudzovaná v pásme 40 až 60 %, po novom pri IQ 50–54 môže byť posúdená až na 75 %.

👉 Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom odstránení hrtana, boli doteraz posudzované maximálne na 70 %, po novom 75 %.

👉 Pri chronických ochoreniach podžalúdkovej žľazy – ťažké poruchy výživy až kachektizácia, zníženie výkonnosti organizmu – bola doteraz maximálna hranica 70 %, zmenená je na 75 %.

👉 Chondrodystrofia sa posudzuje v prípadoch s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka a obmedzením výkonnosti organizmu, so zníženou pohyblivosťou, s poruchami ventilácie jednotne hodnotou 75 %, odstránilo sa meranie výšky v centimetroch a posúdenie v rozmedzí 40 až 50 %.

👉 Z novozaradených ochorení napr. neurofibromatóza môže byť pri ťažkej forme posúdená na 75 %.

☝ Zmeny sa netýkajú všetkých

👉 Sociálna poisťovňa prehodnotí len niektoré invalidné dôchodky, nie všetky, podávať žiadosť netreba.

👉 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zmeny v Prílohe č. 4 sa netýkajú všetkých zdravotných postihnutí.

👉 Prehodnotenie percenta invalidity poberateľov invalidného dôchodku bude Sociálna poisťovňa vykonávať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu. Ak nebola určená lehota nasledujúcej kontrolnej lekárskej prehliadky, teda ide o stav trvalý (kontrolná lekárska prehliadka bola určená ako nepotrebná), alebo je lehota kontrolnej lekárskej prehliadky určená až po 31. júli 2023, Sociálna poisťovňa bude postupne prehodnocovať percento invalidity tých poberateľov invalidného dôchodku, ktorých sa zmena Prílohy č. 4 týka, a to zo zákona (ex offo), t. j. z vlastného podnetu.

👉 Nie je potrebné, aby si poberatelia invalidného dôchodku podávali vlastnú žiadosť. Sociálna poisťovňa si ich vyhľadá vo svojom informačnom systéme.

☝ Dva roky na posúdenie

👉 Na prehodnotenie percenta invalidity má Sociálna poisťovňa dva roky.

👉 Sociálna poisťovňa bude mať na prehodnotenie percenta invalidity tých, ktorých sa zmeny týkajú, dva roky. Ak poberatelia invalidného dôchodku chcú mať informáciu, či sa zmena Prílohy č. 4 týka aj ich zdravotného postihnutia, môžu sa obrátiť priamo na posudkového lekára v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde bol posudzovaný ich zdravotný stav. Posudkový lekár im poskytne informácie na základe kontroly konkrétneho zdravotného postihnutia a budú poučení o ďalšom postupe.

✅ Zdroj: //https//uzitocna.pravda.sk