Kedy vzniká nárok na vdovský/vdovecký dôchodok?

15.08.2023

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ku dňu smrti:

 • bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok,
 • splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok,
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela.

Po uplynutí tohto obdobia má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku ak:

 • sa stará o nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • vychovala aspoň tri deti,
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Nárok vdovca na vdovecký dôchodok po manželke sa posudzuje rovnako. Od 1. januára 2016 má nárok na vdovský dôchodok aj vdova, ktorá ovdovela pred 1. júlom 2003 a ktorej zanikol nárok na vdovský dôchodok, alebo vdova, ktorá ovdovela pred 1. januárom 2004 a ktorej zanikol nárok na jeho výplatu. Vdovský dôchodok a jeho výplata sa obnovia splnením podmienok stanovených právnymi predpismi účinnými v čase smrti manžela, a to ak sa vdova stala invalidnou, začala sa starať aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, vychovala tri deti, dovŕšila 50 rokov veku alebo dovŕšila 45 rokov veku a vychovala dve deti, najskôr od 1. januára 2016. Nárok na vdovecký dôchodok má od 1. januára 2016 vdovec, ktorý ovdovel pred 1. januárom 2004 a nárok na vdovecký dôchodok mu nevznikol alebo zanikol a dovŕšil dôchodkový vek alebo bol uznaný za invalidného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a táto invalidita trvá aj po 31. decembri 2015, ak jeho manželka:

 • ku dňu smrti bola poberateľkou starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo dôchodku za výsluhu rokov,
 • ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok alebo získala dobu zamestnania na nárok na invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov alebo
 • zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Žiadosť o priznanie vdovského a vdoveckého dôchodku sa podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu (zdroj: socpoist.sk).