Kedy nemusia mať ŤZP diaľničnú známku?

10.08.2023

Niektorí občania s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na diaľnice zadarmo. Ktorí a čo preto musia urobiť? Kedy nemusia mať diaľničnú známku?

Image by https://pixabay.com/users/jonbonsilver-236141
Image by https://pixabay.com/users/jonbonsilver-236141

Kto môže podať žiadosť?

Žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky musí podať priamo prevádzkovateľ predmetného vozidla/jazdnej súpravy, v prípade držiteľa parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ŤZP) môže žiadosť podať aj ňou poverená osoba, napr. zákonný zástupca.

Aké údaje musí žiadosť obsahovať?

Žiadatelia (držitelia parkovacieho preukazu ŤZP) vyplnia formulár s názvom Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP, v ktorej uvedú tieto údaje:

  • -identifikačné údaje žiadateľa, ktorý o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky žiada (tzn. údaje o držiteľovi parkovacieho preukazu ŤZP):
  • -meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
  • -kontaktné údaje – telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu.
  • -evidenčné číslo vozidla,
  • -krajinu, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo registrované.

Prílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu držiteľa parkovacieho preukazu):

  • -kópia oboch strán technického preukazu vozidla (osvedčenia o evidencii časť II. alebo osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu vozidla),
  • -kópia oboch strán parkovacieho preukazu.

Ako podať žiadosť

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami (dokladmi) môžu žiadatelia podať poskytovateľovi služby nasledujúcimi spôsobmi:

  • -na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách, ktorých zoznam nájdu v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta,
  • -priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk (v tom prípade je potrebné predložiť žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe).

Ako prebieha vybavenie žiadosti

O posúdení a vybavení žiadosti o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje výlučne Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť), a to v čo najskoršej možnej lehote.

V kompetencii Správcu výberu úhrady diaľničnej známky je aj doručenie rozhodnutia o schválení, resp. o zamietnutí registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky žiadateľovi.

V prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť schváli, žiadateľovi doručí potvrdenie o registrácii s názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – schválenie

Údaje o predmetnom vozidle budú zároveň zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok.

V opačnom prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť zamietne, žiadateľovi doručí rozhodnutie pod názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – zamietnutie.

Zdroj:užitočnápravda.sk