Kedy môžete prísť o invalidný dôchodok? + príklad

15.06.2023

Dostali ste predvolanie na kontrolnú prehliadku? Ak nechcete o invalidný dôchodok prísť, nevyhýbajte sa jej.

  • účelom kontrolnej prehliadky je preskúmanie, či naďalej spĺňate podmienku zdravotného stavu na účely poberania invalidnej penzie
  • vykonáva sa v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu klienta)
  • jej predmetom je zhodnotenie predchádzajúceho posudkového záveru, posúdenie aktuálneho zdravotného stavu so zhodnotením vzniknutých zmien, prehodnotenie priebehu a očakávaného vývoja zdravotného stavu
Image by https://pixabay.com/users/klimkin-1298145
Image by https://pixabay.com/users/klimkin-1298145

Ide o peniaze: Ako sa pripraviť na prvý dôchodok

  • jej súčasťou je preskúmanie dodržiavania liečebných a rehabilitačných odporúčaní, odporúčaní na obnovenie pracovnej schopnosti a opatrení na vhodné pracovné uplatnenie a určenie následnej kontrolnej lekárskej prehliadky
  • lehotu následnej kontrolnej prehliadky posudkový lekár pobočky určí v závislosti od povahy, dynamiky a predpokladaného vývoja zdravotného stavu, spravidla do troch rokov
  • len výnimočne pri stavoch, ktoré nie sú ovplyvniteľné ďalšou liečbou ani rehabilitáciou, je vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky nepotrebné (napr. strata oboch dolných končatín v predkolení a vyššie, infaustné onkologické ochorenia, ťažké duševné zaostalosti)
  • trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej prehliadke posudkový lekár pobočky neurčil lehotu jej ďalšieho uskutočnenia
  • zmena percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať musí byť riadne odôvodnená zlepšením, prípadne zhoršením zdravotného stavu, jeho výraznou stabilizáciou, vždy podložená aktuálnymi odbornými lekárskymi nálezmi zhodnotenými v celkovom posudku posudkového lekára
  • invalidný dôchodca sa na nej musí zúčastniť. Ak tak neurobí, výplatu invalidného dôchodku Sociálna poisťovňa zastaví

Príklad

1.Pán Igor bol v apríli 2020 uznaný za invalidného pre ťažké degeneratívne zmeny oboch bedrových kĺbov, s mierou poklesu schopnosti pracovať 75 %. V tom čase rozsahy pohybov v oboch kĺboch boli len naznačené, rotačné pohyby v nich nebolo možné vôbec vykonať. Posudkový lekár určil kontrolnú prehliadku o dva roky, keďže bol objednaný na operáciu jedného bedrového kĺbu na september 2020 a v priebehu roku 2021 na operáciu druhého.

2.Pri kontrolnej prehliadke v apríli 2022 bolo zistené, že operácia jedného bedrového kĺbu bola vykonaná v decembri 2020 podľa plánu, následne rehabilitoval. V roku 2021 podstúpil operáciu druhého kĺbu. Pretože v čase kontrolnej prehliadky ešte absolvoval rehabilitácie, a navyše posledný polrok bol liečený aj pre bolesti chrbtice v krížovej oblasti, posudkový lekár ho naďalej uznal za invalidného s mierou poklesu schopnosti pracovať 75 %, ale už nie pre ťažké degeneratívne zmeny na oboch bedrových kĺboch, ale pre stav po ich obojstrannej endoprotéze s obmedzením pohybu, s ešte neukončenou liečbou. Opätovnú prehliadku určil na apríl 2023.

3.Pri nej bolo zistené, že liečba po operácii bedrových kĺbov bola ukončená. Pooperačný stav bol bez komplikácií, rozsahy pohybov v kĺboch boli len s minimálnym obmedzením, svalstvo nôh dobre tonizované. Teda operáciou došlo k podstatnému zlepšeniu zdravotného stavu. Na základe týchto skutočností posudkový lekár naďalej uznal pána Igora za invalidného, ale znížil mieru poklesu schopnosti pracovať na 55 % (z možného rozpätia 45 – 55 %). Túto hodnotu zvýšil o 10 % pre pretrvávajúce ťažkosti v krížovej časti chrbtice, liečené opakovane infúziami a rehabilitáciou.

4.Miera poklesu schopnosti pracovať tohto poistenca po opakovaných kontrolných prehliadkach, keďže sa jeho zdravotný stav zlepšil, bola posudkovým lekárom znížená zo 75 na 65 %. Zdroj: Sociálna poisťovňa.sk