Invalidný dôchodok z mladosti

20.05.2018

"Invalidný dôchodok z mladosti" – niekomu sa zdá byť tento pojem doslova vymyslený, mnohí ľudia však s ním žijú od detstva. Čo znamená, čo v praxi obnáša?


Invalidný dôchodok fyzickej osoby,ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, t. j. tzv. "invalidný dôchodok z mladosti", je nepríspevkovou dôchodkovou dávkou, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe z invalidného poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a to bez ohľadu na platenie poistného na dôchodkové poistenie. Ide o obligatórnu, opakujúcu sa, peňažnú dávku, ktorej platiteľom je verejnoprávna inštitúcia - Sociálna poisťovňa. Na vznik nároku na túto dôchodkovú dávku sa v prípade kategórie invalidov z mladosti nevyžaduje splnenie podmienky získanie žiadneho obdobia dôchodkového poistenia. V zmysle zákona ( § 70 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) je vznik nároku na invalidný dôchodok u kategórie invalidov z mladosti podmienený splnením podmienky vzniku invalidity u danej fyzickej osoby v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, (t. j. v období pred dosiahnutím plnoletosti) a existenciou trvalého pobytu tejto fyzickej osoby na území SR.

Napísal nám otec 18-ročného chlapca, invalida a bol zvedavý, ako sa tento dôchodok vypočítava a na približne akú sumu by mal jeho syn nárok. Ako každý, tak aj tento druh dôchodku vypočítava Sociálna poisťovňa, pričom tzv. dávkovú formulu - presný spôsob určenia sumy "invalidného dôchodku z mladosti" stanovuje § 73 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z.<b> </b>o sociálnom poistení.

Čo je však podstatné – zákon z dôvodu ochrany fyzickej osoby, ktorá spĺňa zákonné charakteristiky kategórie "invalid z mladosti", vychádza z predpokladu, že daná fyzická osoba nepracovala, a keďže z uvedeného dôvodu ani nemala vymeriavacie základy, z ktorých by si platila poistné na dôchodkové invalidné poistenie, suma jej "invalidného dôchodku z mladosti" sa určuje z osobného mzdového bodu vo forme pevne stanovenej konštanty v hodnote 0,67, pričom sa zohľadňuje aj percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, rovnako ako u ostatných poistencov. V prípade mladého 18-ročného muža, ktorý má percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% to znamená, že pokým nikde nepracoval, suma jeho invalidného dôchodku sa určí ako súčin, t. j. násobenie troch činiteľov.

osobného mzdového bodu, (ktorý je v uvedenom prípade invalida z mladosti v pevne určenej výške 0,67),

obdobia dôchodkového poistenia, získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (v súlade s § 60 zákona o sociálnom poistení),

aktuálnej dôchodkovej hodnoty (, ktorá je pre rok 2018 určená vo výške 11,9379).

Sociálna poisťovňa tak po dosadení konkrétnych hodnôt, viažucich sa na osobu "nášho" invalida z mladosti dosiahne jednoduchým výpočtom dôchodok vo výške cca (po zaokrúhlení) 250,- EUR. Ide o "základnú" sumu dôchodku, na ktorú vznikne invalidovi z mladosti nárok v čase, keď bol po dosiahnutí plnoletosti posúdený Sociálnou poisťovňou so záverom, že spĺňa podmienky, dané zákonom, pre vznik nároku na dávku a na výplatu dávky. Aj táto suma invalidného dôchodku z mladosti však pochopiteľne podlieha valorizačnému mechanizmu, t. j. každoročnému zvyšovaniu (§ 82 zákona o sociálnom poistení).