Invalidný alebo ťažko zdravotne postihnutý človek?

01.02.2021

Jedno nevylučuje druhé

Ak je človek uznaný za ťažko zdravotne postihnutú osobu, neznamená to, že je zároveň aj invalidným občanom a naopak.

O tom, či je človek ťažko zdravotne postihnutý, rozhodujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, o invalidnom dôchodku zas Sociálna poisťovňa.

Ťažké zdravotné postihnutie navyše nemá s invalidným dôchodkom nič spoločné. Či je niekto invalidný, alebo nie, nemá vplyv na to, či má, alebo nemá nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Pokiaľ ide o posudzovanie invalidity, tá sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, kým ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Aby bol niekto uznaný invalidným, musí mať mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 percent. V tom prípade dostáva každý mesiac invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

Ak je však niekto uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, nedostáva žiadnu pravidelnú dávku. "O vydaní preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby rozhodujú úrady práce a tento človek napriek istému hendikepu nedostáva žiadnu náhradu mzdy, ale môže dostať príspevok na kompenzáciu. Pri takejto žiadosti sa posudzuje strata, resp. zníženie telesných a zmyslových schopností, ktorá nemusí mať vplyv na schopnosť pracovať, ale má vplyv na aktívny život," priblížila Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mnoho ľudí si myslí, že ak majú priznaný invalidný dôchodok, majú nárok aj na kompenzačné príspevky. Lenže ak nie sú zároveň držiteľmi preukazu ŤZP, na príspevky nárok nemajú. Rovnako nemajú všetci nárok ani na parkovací preukaz.

Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent. Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz sa podáva spolu s vyplneným tlačivom lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce.

Inak je to v prípade, ak sa človek stane invalidným. Invalidný dôchodok má ľuďom, ktorí z dôvodu invalidity stratili čiastočne alebo úplne schopnosť pracovať, sčasti nahradiť ich príjem pred vznikom invalidity.  Občan je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom," hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti pracovať posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, pričom miera poklesu v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu," vysvetľuje Višváder. Tú možno potom navýšiť najviac o desať percent, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti pracovať. Každý, kto o takúto penziu chce požiadať, musí podať písomnú žiadosť priamo v Sociálnej poisťovni.

Na to, aby mal človek nárok na invalidný dôchodok, musí spĺňať tri podmienky: byť invalidným, získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nesplniť podmienky nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok.

Pri zdravotnom postihnutí sa určuje funkčná porucha

Čo je miera funkčnej poruchy a ako sa posudzuje?

Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár úradu práce. Ten si môže predvolal' fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby. Pokiaľ má žiadateľ osobný záujem na tom, aby ho posudkový lekár pozval na posúdenie zdravotného stavu, ten je povinný ho pozvať.

Pri posudzovaní zdravotného stavu lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu. Vzor lekárskeho nálezu je uvedený v prílohe č. 1 zákona 447/2008. Ak fyzická osoba v priebehu konania na úrade predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nieje obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár túto zdravotnú dokumentáciu posúdi a zohľadní ju v lekárskom posudku. Lekársky nález je aktuálny, ak nieje starší ako šesť mesiacov.

O aké príspevky môžem žiadať?

Príspevky, ktoré sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s človekom bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nieje schopná z dôvodu ŤZP sama prekonať. O jeho poskytnutie treba požiadať na úrade práce podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho ŤZP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu.

Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu: peňažný príspevok na osobnú asistenciu; na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky; na opravu pomôcky; na kúpu zdvíhacieho zariadenia; na kúpu osobného motorového vozidla; na úpravu osobného motorového vozidla; na prepravu; na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže; na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie; na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia; na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla; na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom; na opatrovanie.

Ako si vybavím preukaz hendikepovanej osoby a parkovací preukaz?

V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP, preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu si fyzická osoba podá žiadosť priamo na oddelení posudkových činnosti úradu práce v mieste svojho trvalého bydliska. V prípade, ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenska a prechodný pobyt na Slovensku, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska. V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o preukaz osoby s hendikepom, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo parkovací preukaz rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony. K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom alebo bez neho sa prikladá aj aktuálny lekársky nález, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, fyzická osoba splní podmienku na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V prípade, ak v lekárskom posudku posudkový lekár uvedie, že má fyzická osoba mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky pre vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím. Po splnení vyššie uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, bude potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x4 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazuje bezplatné.

Parkovací preukaz

Úrad vyhotoví fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím parkovací preukaz, ak a) z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, b) podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu autom. V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie parkovacieho preukazuje potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazuje bezplatné.

Ste odkázaný na pomoc druhých? Žiadajte o sociálnu službu!

Osoba s ŤZP je odkázaná na pomoc inej osoby, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu. Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ŤZP na pomoc inej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej osobe rovnakého veku. Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby je V alebo VI. Účelom opatrovania je zabezpečiť každodennú pomoc osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Čo je osobná asistencia?

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. je určená najmä pre tých, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám, bez asistencie a pomoci inej osoby. Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Vďaka novele zákona o kompenzáciách sa zlepšili podmienky osobných asistentov. Hodinová sadzba je 4,18 eura a bolo úplne zrušené sledovanie príjmu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Okrem toho napr. po novom majú nárok na osobnú asistenciu aj detí s ŤZP v detských domovoch, ale aj ťažko zdravotne postihnutí rodičia pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov.

Kto má nárok na opatrovateľskú službu?

Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorú poskytujú obce osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. Podpora opatrovateľskej služby z eurofondov pre obce do tisíc obyvateľov je od júna vyššia. Pôvodne mohli obce do tisíc obyvateľov získať finančný príspevok maximálne na dve pracovné miesta. Teraz môžu požiadať o vyšší počet pracovných miest, a to na plné aj polovičné pracovné úväzky. Výška príspevku na jedno pracovné miesto opatrovateľky zostáva nezmenená, 570 eur. Stačí len poslať žiadosť o zapojenie sa do projektu s povinnými prílohami. O viac pracovných miest opatrovateliek môžu požiadať aj obce, ktoré do projektu už zapojené sú, a to žiadosťou o navýšenie počtu. V prípade, že má obec záujem napríklad o päť opatrovateliek, výška finančnej podpory na ich mzdy môže predstavovať spolu až 2 850 eur mesačne. "Naším cieľom je, aby aj malé obce mali možnosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov opatrovateľky či opatrovateľov a prispieť tak k rozvoju poskytovania terénnej formy opatrovateľskej služby verejnými poskytovateľmi. Zároveň v nich chceme podporiť proces zmeny vnímania a poskytovania sociálnych služieb, a to v odklone od modelu z tradičnej starostlivosti v klasických zariadeniach," uviedla Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka IA MPSVR SR. Kedže index starnutia populácie na Slovensku i v Európskej únii má dlhodobo rastúci trend, terénna opatrovateľská služba sa javí ako potrebná a v budúcnosti by sa mala rozširovať do všetkých obcí či miest, aj tých najmenších.

Príspevok na kúpu auta

V akom prípade môže zdravotne postihnutá osoba žiadať o príspevok na kúpu auta?

Pri kúpe auta musia byť splnené viaceré podmienky. Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP. Možno ho poskytnúť, ak je hendikepovaná osoba zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, podniká alebo sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, alebo navštevuje školu alebo preukáže, že bude navštevovať školu a auto bude využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb. Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným autom, ak nie je schopná z dôvodu ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k autobusu, električke, vlaku, trolejbusu a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo duševnej poruchy s často opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb alebo ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb. Peňažný príspevok nemožno poskytnúť na kúpu auta, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného minima (v súčasnosti 1074,15 eura), na auto, ktoré bolo kúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku. Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 eura ak ide o auto s manuálnou prevodovkou alebo maximálne vo výške 8 298, 48 eura, ak má auto automatickú prevodovku. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura.

Invalidný dôchodok: ak vám ho priznajú, dostávate peniaze každý mesiac

V živote poistenca môžu nastať situácie, keď sa mu zhorší zdravotný stav a je dlhodobo práceneschopný. Ak by mala práceneschopnosť trvať dlhšie ako jeden rok. môže na odporúčanie ošetrujúceho lekára požiadať o invalidný dôchodok. Ak o invalidný dôchodok nepožiada, zastaví sa mu výplata nemocenskej dávky, pretože tá sa vypláca maximálne 52 týždňov.

Kto má nárok na invalidný dôchodok Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý súčasne splní tieto podmienky:

  • je invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení, o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozhoduje posudkový lekár),
  • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku),
  • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov.

Ako oň žiadať?

Pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave, ktorý trvá spravidla jeden rok a o ktorom možno predpokladať, že bude pokračovať ďalej. môže poistenec na základe odporúčania ošetrujúceho lekára požiadať o invalidný dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého pobytu.

K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka Zisťovacia - Kontrolná (poskytne ho pobočka Sociálnej poisťovne) vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom. Vhodné je doložiť aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti. Na spísanie žiadosti sú potrebné: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy dokedy trvalo štúdium, vojenská knižka alebo doklad od príslušnej vojenskej správy o konaní základnej vojenskej služby a vojenského cvičenia, ak ide o muža, rodné listy detí (u žien), v prípade úmrtia detí aj úmrtné listy, u rozvedených žien rozhodnutie súdu o rozvode, ak bolo dieťa umiestnené do ústavu alebo domova, doklad odkedy dokedy, potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných občanov do 31. decembra 2000, potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, potvrdenie (hodnoverný doklad) o období zamestnania (poistenia), ktoré doteraz nebolo preukázané, potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. aprílom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení, vyplnené a bankou overené tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke, ak poistenec žiada poukazovať dôchodok týmto spôsobom. Pri prvých troch dokladoch stačí, ak ich pri spisovaní žiadosti žiadateľ predloží na nahliadnutie. Zamestnanec údaje z nich overí a doklady vráti. Ďalšie potvrdenia sú prílohou k žiadosti.

Spísanie žiadosti a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom v pobočke Sociálnej poisťovne sa uskutoční spravidla v ten istý deň. V niektorých vážnych prípadoch zdravotný stav posúdi posudkový lekár v neprítomnosti poistenca len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov.

Ako sa určí percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať, ktorá vplýva na výšku invalidného dôchodku?

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%. Posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne posudzuje zdravotný stav poistenca na základe lekárskych správ a nálezov špecialistov. Hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorému určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť percento invalidity spolu najviac o 10%. Najzávažnejším zdravotným postihnutím poistenca pri posudzovaní invalidity bolo degeneratívne poškodenie ľavého bedrového kíbu. Posudkový lekár mu preto určil v súlade s prílohou č. 4 k zákonu o sociálnom poistení mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45%. Poistenec mal aj ďalšie zdravotné problémy - vysoký krvný tlak, bolesti chrbtice a pravého ramenného kíbu, ale ani jedno ochorenie samo osebe svojou závažnosťou nepodmieňuje invaliditu. Preto mu posudkový lekár mohol mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšiť maximálne o ďalších 10% (spolu za ďalšie tri diagnózy), takže poistencovi bola priznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť spolu 55 %.

Kedy dostanete invalidný dôchodok?

Ak je miera poklesu schopnosti pracovať do 40%, poistencovi invalidný dôchodok nepatrí (zamietne sa). Ak je nad 40%, invalidný dôchodok poistencovi patrí, ak súčasne spĺňa aj podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia.

Aká je výška invalidného dôchodku Sociálna poisťovňa najskôr vypočíta výšku invalidného dôchodku poistenca. Ak má mieru poklesu schopnosti pracovať nad 40% (čiže najmenej 41 %) a zároveň do 70%, bude poistenec dostávať toto určené percento z jeho vypočítaného invalidného dôchodku. Ak má poistenec priznanú invaliditu nad 70%, potom mu patrí celý vypočítaný invalidný dôchodok bez ohľadu na to, o koľko percent prevyšuje jeho invalidita hranicu 70%.

Koľko rokov dôchodkového poistenia musíte mať odpracovaných, aby ste dostali invalidný dôchodok Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku. v ktorom poistenec bol uznaný za invalidného. Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných. Zákon to stanovuje takto:

  • ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok,
  • nad 20 rokov do 24 rokov - najmenej jeden rok,
  • nad 24 rokov do 28 rokov - najmenej dva roky,
  • nad 28 rokov do 34 rokov - najmenej päť rokov,
  • nad 34 rokov do 40 rokov - najmenej osem rokov,
  • nad 40 rokov do 45 rokov - najmenej desať rokov,

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol. Môže invalidný dôchodca pracovať? Áno, môže pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nezakazuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon zárobkovej činnosti.

Ako postupovať pri nesúhlase s rozhodnutím o invalidnom dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o invalidný dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť. Ak je miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 %, ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť o invalidný dôchodok zamietne, o čom vydá písomné rozhodnutie. Žiadateľ má možnosť v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie ústrediu alebo pobočke Sociálnej poisťovne. (zdroj:Pravda.sk)