Druhý pilier prešiel zásadnou reformou.

29.06.2023

Druhý pilier prešiel zásadnou reformou. Čo sa bude diať s našimi úsporami?

Druhý pilier prechádza tento rok zásadnou reformou. Od 1. júla sa začne presun úspor v objeme 3,7 miliardy eur. Cieľom zmien je prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe. Inými slovami, DSS chcú, aby sme mali na dôchodok na účte viac peňazí. Čo nás v najbližších dňoch čaká?

Image by https://pixabay.com/users/wir_sind_klein-6630807
Image by https://pixabay.com/users/wir_sind_klein-6630807

Po novom sa druhý pilier automaticky týka každého, kto vstúpil na trh práce od 1. mája 2023. Zároveň zostáva zachovaný dobrovoľný vstup a zvýšila sa hranica vstupu do II. piliera pre poistencov, ktorí už sú dôchodkovo poistení, ale ešte do II. piliera nevstúpili, a to z 35 rokov na 40 rokov.

🌷Predvolená investičná stratégia

Novinkou je predvolená investičná stratégia. Je určená zákonom a predstavuje rozloženie úspor medzi dlhopisový garantovaný a indexový negarantovaný fond v závislosti od veku sporiteľa. Investičná stratégia reflektuje princíp, že do veku 50 rokov by mali byť všetky úspory v indexovom fonde, ktorý zarába viac. Po dosiahnutí päťdesiatich rokov sporiteľa sa pomerné zastúpenie indexového fondu v jeho majetku znižuje o štyri percentá ročne, až kým nepožiada o dôchodok.

Sporitelia sú v tomto procese rozdelení na aktívnych a pasívnych. Aktívni sú tí, ktorých aktuálne rozloženie majetku je výsledkom ich rozhodnutia, či už si zmenili fondy, DSS-ku, alebo vstúpili do druhého piliera po roku 2013. K 31. 5. 2023 je ich počet viac ako jeden milión. Aktívni sporitelia nie sú súčasťou automatických presunov, ale majú možnosť vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie. Do konca mája tak urobilo 4 241 aktívnych sporiteľov. Ak o vstup do investičnej stratégie požiadajú po 1. 6. 2023, ich úspory sa nebudú presúvať dlhodobo, ale jednorazovo ku dňu žiadosti.

Naopak, tí, ktorí boli v roku 2013 presunutí do garantovaného fondu a dodnes nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách, sú v tomto procese označení ako pasívni sporitelia. Dôchodkové správcovské spoločnosti do konca mája 2023 takto evidujú viac ako 706-tisíc pasívnych sporiteľov.

A práve týmto sporiteľom začne správcovská spoločnosť od 1. júla 2023 presúvať majetok z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Presun úspor pasívnych sporiteľov, ktorí sú rozdelení na mladších a starších, je dlhodobý a postupný a bude trvať od júla 2023 do konca roku 2025.

Mladším sporiteľom narodeným v roku 1969 a neskôr, sa presúvajú do predvolenej investičnej stratégie ich úspory aj povinné príspevky. Ku koncu mája 2023 bolo v druhom pilieri vyše 553-tisíc mladších pasívnych sporiteľov a ich majetok predstavuje objem približne 3,7 miliardy eur.

Starším sporiteľom narodeným pred rokom 1968, ktorých je tesne nad 153 000, sa do indexového fondu presmerujú iba ich povinné príspevky.

Do konca mája sa z predvolenej investičnej stratégie vyviazalo 4 863 mladších a 1 725 starších pasívnych sporiteľov.

Harmonogram presunu úspor či plán zladenia majetku s predvolenou investičnou stratégiou povinne zverejňujú na webových stránkach všetky dôchodkové správcovské spoločnosti.

🌷Nová výplatná fáza

Nový systém výplaty dôchodku z druhého piliera sa z roku 2024 posúva na ďalší rok. Od 1. januára 2025 dôjde k úprave výplatnej fázy druhého piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná. Sporiteľ si po splnení podmienok referenčnej sumy pre dôchodok bude môcť vybrať polovicu svojich úspor v druhom pilieri zrýchleným spôsobom. Druhá polovica bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po desiatich rokoch. Ak by sporiteľ medzitým zomrel, úspory sú súčasťou dedičského konania.

Posun zmeny výplatnej fázy dôchodkov schválila Národná rada SR. Dôvodom pozmeňujúceho návrhu bola skutočnosť, že v parlamente sa nepodarilo presadiť zmeny nevyhnutné na dosiahnutie vykonateľnosti novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení v tomto bode.

Dôchodkové správcovské spoločnosti vítajú posunutie nového systému výplaty dôchodku až na január 2025. Zásadná novela starobného dôchodkového sporenia z roku 2022 si vyžaduje rozsiahle systémové a metodické zmeny a dostatočnú časovú prípravu. A to nielen v dôchodkových správcovských spoločnostiach, ale aj u ostatných zainteresovaných štátnych inštitúcií.

Definitívne sa ruší možnosť zdaňovania jednorazového výberu!

Zároveň však DSS nebude poskytovať individuálne garancie tomu, kto si vyberie úspory jednorazovo a neuzavrie dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo zmluvu o poistení dôchodku. Zdroj:užitočnápravda.sk