Chystáte sa požiadať o invalidný dôchodok?

06.06.2023

O INVALIDITE ROZHODUJE POSUDKOVÝ LEKÁR, NEPRIZNÁ JU KAŽDÉMU ☝

Chystáte sa požiadať o invalidný dôchodok? Pripravte sa na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti pracovať.

Image by https://pixabay.com/users/absolutvision-6158753/?utm
Image by https://pixabay.com/users/absolutvision-6158753/?utm

📌 Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti pracovať

👉 vykonáva posudkový lekár Sociálnej poisťovne a v prípadoch konania o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu aj posudkový lekár sociálneho poistenia Ústredia Sociálnej poisťovne, za osobnej účasti poistenca;

👉 vzhľadom na to, že lekárska posudková činnosť sa robí len na účely sociálneho poistenia, posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu sa vykonáva len v rámci konania o dôchodkovú dávku na základe žiadosti poistenca;

👉 lekár pri zisťovaní invalidity posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti pracovať;

👉 dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok;

👉 pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravého človeka. Pri posudzovaní poklesu schopnosti pracovať sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok;

👉 pokles schopnosti pracovať sa posudzuje na základe: lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja a liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť pracovať, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie; miera poklesu schopnosti pracovať sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery sa nesčítavajú. Určenú mieru poklesu schopnosti pracovať možno zvýšiť najviac o 10 %.

📌 Posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť

👉 posudkový lekár posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa a chorobu a stav nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť. Posúdenie sa vykonáva napríklad na účely sirotského dôchodku, resp. na účely určenia povinného dôchodkového poistenia.

✅ Zdroj: //https//uzitocna.pravda.sk