Chystáte sa do dôchodku? Tu je návod.

28.07.2023

Tu je návod, ako si ho vybaviť, čakať naň budete aj 60 dní.

Ako požiadam o dôchodok? Jednoducho. Stačí zájsť do najbližšej Sociálnej poisťovne, respektíve v pobočke podľa vášho trvalého bydliska.

Tam sa o vás postarajú zamestnanci, ktorí s vami spíšu žiadosť o priznanie dôchodku. Termín si je však lepšie dopredu zabezpečiť. Najlepšie približne jeden mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku.

Image by https://pixabay.com/users/sabinevanerp-2145163
Image by https://pixabay.com/users/sabinevanerp-2145163

Ide o peniaze: Požiadali ste o dôchodok a... Kedy vám na účte pristane ten prvý? A ako sa vypočíta jeho výška?

Ako si vybavím termín?

Termín spísania žiadosti si odporúčame objednať približne mesiac pred tým, než dovŕšite dôchodkový vek.

Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. Tam si môžete vybrať konkrétnu pobočku podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.

Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať, a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.

Ako zistím, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky moje obdobia zamestnania?

Aby ste si overili, ktoré obdobia poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca, v ktorom je váš Individuálny účet poistenca.

V účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.

Overiť si evidenciu období dôchodkového poistenia môžete aj tak, že požiadate o výpis z Individuálneho účtu poistenca a z Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca prostredníctvom:

-formulára pre otázky,

-telefonicky na bezplatnom tel. č. 0800 123 123,

-e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk,

-osobne v pobočke Sociálnej poisťovne.

Ako prebieha podanie žiadosti?

Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.

Potom predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili, a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.

Vzápätí zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne (ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom), spíše s vami cez elektronický formulár Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.

Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. Môžete požiadať aj o vyhotovenie potvrdenia o spísaní žiadosti o dôchodok (pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného a ďalšie účely).

Aké doklady budem potrebovať?

Vopred pripravené doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania.

Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo).

Ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky.

Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby.

Rodné listy detí, ale len: ak ste cudzinec alebo ak sa vaše deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky, ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky. Ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).

Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003.

Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ste tieto obdobia poistenia získali. Ak sa vám vypláca dôchodok z cudziny, na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadate priznať starobný dôchodok.

Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár.

Od čoho závisí suma dôchodku?

Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na dôchodok.

Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia.

Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie).

Tiež od toho, či ste boli sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri a získali ste obdobie účasti na starobnom dôchodkovom poistení,

či ste získali aj obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok.

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).

Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do e-schránky, ak ju máte aktivovanú. V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len za splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok, ale pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je potrebné ešte zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie. Zdroj:užitočnápravda.sk