Ako postupovať pri podávaní žiadosti o dôchodok?

28.07.2020

Žiadosť o dôchodok podáva fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. O dôchodok je potrebné požiadať písomnou žiadosťou na elektronickom formulári určenom Sociálnou poisťovňou prostredníctvom pobočky príslušnej podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť o dôchodok spisujú so žiadateľom zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa jeho trvalého pobytu. Ak sa poistenec prechodne zdržiava mimo miesta trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže túto žiadosť podať v pobočke príslušnej podľa miesta prechodného pobytu.


Poistenec, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt, môže o dôchodok požiadať v ústredí Sociálnej poisťovne. Termín spísania žiadosti je vhodné dohodnúť vopred. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Na spísanie žiadosti o dôchodok sú potrebné tieto doklady:

 • rodné listy detí alebo rozhodnutie príslušného orgánu, na ktorého základe bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, a v prípade úmrtia dieťaťa aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (len ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa),
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou (u mužov),
 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • potvrdenie o všetkých obdobiach evidencie v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
 • potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení a ani neuplatňujú predpisy EÚ,
 • zamestnávateľ je povinný zaslať evidenčný list dôchodkového poistenia vystavený do dňa, od ktorého poistenec žiada o dôchodok (ak ide o SZČO alebo dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, evidenčný list dôchodkového poistenia vystaví pobočka Sociálnej poisťovne),
 • príslušné uznesenie súdu alebo exekučný príkaz a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok zo mzdy, ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy (z iných príjmov),
 • potvrdenie o období služobného pomeru zhodnotenom na účely výsluhového dôchodku, ak poistenec poberá výsluhový dôchodok,
 • ak poistenec žiada poukazovať dôchodok na účet v banke, požiada banku o potvrdenie tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke alebo tlačiva Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu,
 • potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého poistenec žiada priznať starobný dôchodok, ak sa poistencovi vypláca dôchodok z cudziny, a potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak poistenec získal obdobia poistenia v cudzine,
 • žiadateľ o invalidný dôchodok ďalej predloží tlačivo Prehliadka zisťovacia – kontrolná vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom,
 • žiadateľ o vdovský/vdovecký dôchodok ďalej predloží sobášny list a úmrtný list, ak ide o vdovu/vdovca, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004, k žiadosti predložia doklad preukazujúci poberanie pozostalostného dôchodku, ak ho majú k dispozícii. Pre získanie informácií o ďalších dokladoch potrebných k žiadosti odporúčame obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.
 • žiadateľ o sirotský dôchodok ďalej predloží úmrtný list, rodný list dieťaťa, pre ktoré sa žiada priznať sirotský dôchodok, doklad preukazujúci nezaopatrenosť osiroteného dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku a zo zdravotných dôvodov sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť (posudok posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky o tom, že dieťa sa pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia pobočky, resp. posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky, že dieťa pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť).

Ak žiadateľ o sirotský dôchodok študuje na strednej škole alebo vysokej škole na Slovensku a táto škola poskytuje údaje o študentoch do informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, nemusí predkladať potvrdenia o návšteve školy. V žiadosti uvedie len názov a adresu školy, na ktorej študuje. Ak žiadateľ o sirotský dôchodok študuje v zahraničí, splnenie podmienky sústavnej prípravy na povolanie sa posudzuje na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdela ní. K žiadosti o priznanie sirotského dôchodku je preto potrebné predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu tohto rozhodnutia vydaného na základe požiadavky siroty (v prílohe je potrebné zaslať originál potvrdenia o štúdiu a jeho úradný preklad). Ak žiadateľ o sirotský dôchodok navštevuje vysokú školu v členskom štáte EÚ, Európskeho hospodárskeho spoločenstva alebo vo Švajčiarskej konfederácii a ak sa táto vysoká škola nachádza v zozname uznaných vysokých škôl uverejnenom na webovej stránke https://www.minedu.sk/">www.minedu.sk


Uznanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

Posúdenie štúdia v zahraničí pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, zamestnávateľov a i., nie je potrebné žiadať ministerstvo školstva o posúdenie daného štúdia.

Štúdium je postavené na úroveň štúdia na vysokých školách v SR, a preto je považované za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie. Ak Sociálna poisťovňa nezíska všetky potrebné doklady, môže to mať za následok predĺženie konania. Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť. O žiadosti o vdovský/vdovecký dôchodok podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2016 Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov od jej podania. Za istých podmienok možno dôchodok vyplácať preddavkovo, a to vtedy, ak sú splnené podmienky nároku na tento dôchodok, avšak ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy. Po zistení chýbajúcich skutočností Sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie o priznaní dôchodku a spätne doplatí rozdiel medzi preddavkom a konečnou sumou dôchodku. ! Ak poistenec s rozhodnutím o priznaní dôchodku nesúhlasí, môže proti nemu podať odvolanie. O odvolaní rozhoduje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

(zdroj: socpoist.sk).