Aké obmedzenia začali platiť pre brigádnikov?

08.06.2023

Chystáte sa brigádovať? Ako sa zmenili podmienky? Aké obmedzenia začali platiť pre brigádnikov?

Brigády nie sú len pre študentov, túto formu zamestnania využívajú aj mamičky na materskej, dôchodcovia alebo aj riadne pracujúci ľudia, aby si prilepšili k výplate.

Vlani v novembri prešiel viacerými zmenami Zákonník práce. Tie sa dotkli aj študentov alebo ľudí pracujúcich na rôzne formy dohôd – dohody o výkone práce, o brigádnickej práci študentov alebo o pracovnej činnosti.

Image by https://pixabay.com/users/icsilviu-12753087
Image by https://pixabay.com/users/icsilviu-12753087

Po novom sa od zamestnávateľa vyžaduje písomná informácia o dňoch a čase, v ktorých môže firma od zamestnanca vyžadovať prácu. Písomne je potrebné upraviť aj lehotu, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom. Tá nesmie byť kratšia ako 24 hodín. Cieľom je, aby aj zamestnanci pracujúci na dohodu mali predvídateľné a jasné pracovné podmienky.

Novela zohľadňuje špecifiká zamestnávania niektorých konkrétnych odvetví vrátane cestovného ruchu a zavádza takzvanú dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s maximálnym rozsahom 520 hodín v kalendárnom roku. Podmienkou je, že priemerný týždenný pracovný čas za obdobie najviac štyroch mesiacov nesmie presiahnuť 40 hodín.

Podľa Zákonníka práce sa za sezónnu prácu považuje práca, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v jednom kalendárnom roku.

Sezónni pracovníci sú najmä v poľnohospodárstve pri zbere ovocia a zeleniny alebo pestovaní kvetov, v cestovnom ruchu ako zamestnanci v hoteloch a podobne.

Zamestnávatelia môžu zamestnávať sezónnych pracovníkov vo dvoch formách: v pracovnom pomere na dobu určitú alebo na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Od 1. januára 2023 si sezónni zamestnaneci môžu uplatniť výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti v podobe odvodovej odpočítateľnej položky.

Znížia sa aj odvodové náklady zamestnávateľa, čím takémuto zamestnancovi ostane vyšší čistý príjem. Od januára 2023 môže sezónny pracovník uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

V rámci tejto dohody bude môcť odpracovať maximálne 520 hodín ročne, keďže ide o príležitostné práce menšieho rozsahu.

Brigádovať však nemôže každý, treba dodržať vekové obmedzenia. Brigádovať možno už vo veku 14 rokov. Ide však o výnimky, ktoré sa na trhu práce objavujú napríklad aj pre 14-ročných a mladších.

Ide podľa zákona len o ľahké práce pri účinkovaní, spoluúčinkovaní na kultúrnych a umeleckých predstaveniach, športových podujatiach a reklamných činnostiach.

Zákonník práce umožňuje osobám starším ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky vykonávať aj iné ľahké práce, ktoré neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj a školskú dochádzku.

Zamestnávateľ však musí požiadať príslušný inšpektorát práce o povolenie, či v konkrétnom prípade ide skutočne o ľahkú prácu, informuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Inšpektorát práce následne udelí individuálne povolenie s určením podmienok, za ktorých sa bude práca vykonávať.

Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov (tzn. do 18 rokov) sú v Zákonníku práce osobitne upravené. Na ich prácu sa vzťahujú osobitné požiadavky.

Napríklad, nemôžu vykonávať nebezpečnú prácu alebo prácu, ktorá by ich ohrozila. Na uzatvorenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu (napríklad jedného z rodičov) a pracovnú zmluvu s mladistvým môže uzatvoriť po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení.

Zdroj:užitočnápravda.sk