Na svete je monografia Vademecum sociálnej práce (2017), na ktorej som sa podieľala ako vysokoškolská pedagogička. Záujem o ňu prejavili aj resocializačné strediská, ktorým som ju rada, v menej mojej nadácie, venovala.

Vademecum, terminologický slovník, je určený práve odbornej verejnosti a obsahuje encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti sociálnej práce a súvisiacich disciplín, vrátane identifikácie kľúčových výziev pre jej rozvoj.

Zozbierať, resp. vybrať z veľkého množstva pojmov práve tie, ktoré odborná a nakoniec aj laická verejnosť považuje za najdôležitejšie, bola možno najťažšia úloha na začiatku spoločnej práce odborníkov a odborníčok, pracujúcich v rôznych oblastiach sociálnej práce na všetkých univerzitách a vysokých školách na Slovensku.

Z tohto dôvodu predkladané dielo považujeme za akýsi prvý diel tých najviac používaných pojmov, pojmov určujúcich smer a obsah myslenia v tak zložitej realite, akou je tá sociálna, neustále meniaca sa a formujúca sa na základe kolektívneho vedomia i nevedomia.