ČASŤ 1. Vzdelanie opatrovateľa/ky

Opatrovateľ/ka detí ako pojem je verejnosťou vnímaný rôzne. Niekto si pod ním predstaví študentku, ktorá občas zaskočí rodičov pri dieťati, ak idú do kina či prichádzajú neskôr z práce. Inak vníma opatrovanie rodina, v ktorej žije dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom…

Prostredníctvom Seriálu k téme sa pozrieme na opatrovateľa/ku detí v systéme sociálnych služieb cez paragrafy aj prax.

 

Opatrovateľ detí môže poskytovať službu

na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičom detí do troch rokov, resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, v domácom prostredí dieťaťa, v domácom prostredí opatrovateľa detí alebo v účelovo vytvorenom vhodnom priestore zamestnávateľa rodiča, pričom jeden opatrovateľ môže poskytovať starostlivosť najviac trom deťom do troch resp. šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. V prípade, že opatrovateľ poskytuje starostlivosť jednej súrodeneckej skupine napr. o počte 4 detí, môže túto starostlivosť poskytovať aj takémuto počtu detí.

Opatrovateľ detí musí spĺňať kvalifikačné predpoklady

a preukázať právny vzťah k priestorom, v ktorých sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Účel, na ktorý sa tieto priestory užívajú, musí preukázať v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Opatrovateľ detí nemusí spĺňať materiálne, hygienické a priestorové podmienky pri opatrovaní detí v domácom prostredí , ktoré nepodlieha pôsobnosti vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež 

 

OTÁZKY ohľadom podmienok poskytovania starostlivosti o deti do troch resp, šiestich rokov veku dieťaťa

 

Musí mať opatrovateľ/ka vyštudovanú pedagogiku?

 

Opatrovateľom detí, ktorý poskytuje službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života rodičovi dieťaťa do troch rokov alebo do šiestich rokov, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, môže byť fyzická osoba, ktorá má

a) úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania, ktorého odborné zameranie obsahuje v súlade s obsahom vzdelávania a profilom absolventa teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona (ide napríklad o študijné odbory vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre  materské školy a  vychovávateľstvo alebo študijný odbor zdravotnícky asistent ..)

b) ukončený stupeň vzdelania, ktorým je úplné stredné všeobecné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré nemá odborné zameranie na oblasť starostlivosti o dieťa napr. gymnázium a absolvovala ďalšie vzdelávanie v podobe najmenej 220 hodinového akreditovaného kurzu opatrovania detí do troch rokov alebo do šiestich rokov za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov pri rešpektovaní osobitných požiadaviek na odbornú starostlivosť o deti týchto vekových kategórii.

POZOR: Podmienka ukončenia uvedeného stredného stupňa vzdelania u tých, ktorí sa k 28. februáru 2017 (účinnosť zákona č. 40/2017 Z.z) starali o cieľovú skupinu detí a starajú sa aj po tomto dátume – sa považuje za splnenú, ak k 28. 2. 2017 dovŕšili 50 rokov a túto činnosť poskytovali ako zárobkovú po dobu. 3 rokov. Podľa prechodného ustanovenia §110z ods.7 je však záujemca o opatrovanie povinný splniť podmienku kvalifikačného predpokladu, ustanovenú v §84 ods. 9 do konca roka 2019.

ZHRNUTIE:

Osoba, ktorá má záujem poskytovať starostlivosť o deti, alebo sa už o deti do troch resp. šiestich rokov stará

  • nemusí mať vyštudovanú pedagogiku (stačí úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie) pokiaľ absolvuje 220 hodinúvý kurz zameraný na starostlivosť o deti
  • ak už má ukončené stredné odborné vzdelanie pedagogického alebo zdravotného zamerania, 220- hodinový kurz už nepotrebuje

Foto: mama-tata.sk, nasalalia.sk

04/06/2018