Tri roky sa snažím podporovať všetky zmysluplné predložené návrhy zákonov, ktoré predkladajú moji kolegovia i ja v parlamente. Podstatný nie je ich počet ale:kvalita, odborné spracovanie, legislatívna správnosť, vyjednanie politické i so všetkými sociálnymi partnermi (napr.jednotlivé ministerstvá, ZMOS, Únia zamestnávateľov, odborári, VÚC, MVO atď.). A to trvá skutočne nejaký ten čas.

Včera a dnes som napríklad spravodajcovala a diskutovala ku návrhom zákona poslancov SAS. Išlo o zákony o sociálnom poistení a zákonníku práce.

1. V prvom prípade pri zákone o sociálnom poistení je cieľom predloženého návrhu zákona “zaviesť Sociálnej poisťovni povinnosť promptnejšie reagovať na záujem poberateľa dávky sociálneho poistenia nechať si tieto dávky poukazovať na iný bankový účet; v súčasnosti má na to Sociálna poisťovňa (SP) tri mesiace, predloženým návrhom sa táto lehota navrhuje skrátiť na tri pracovné dni. ʺ

2. V druhom návrhu zákona týkajúceho sa zákonníka práce je “umožniť každému zamestnancovi, ktorý má nárok na zabezpečenie povinného stravovania zamestnávateľom, vyhovujúci druh stravovania. Súčasný výpočet zákonných spôsobov povinného zabezpečovania stravovania zamestnávateľom, sa navrhuje doplniť o možnosť poskytovania finančného príspevku zamestnancovi, ktorý sa bude poskytovať za rovnakých podmienok a v takej výške, ako pri poskytnutí jedla alebo stravovacích poukážok (spôsob zabezpečenia stravovania sa podľa návrhu dohodne medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom). “

V prvom i druhom prípade som si vyžiadala stanovisko MPSVR SR ako aj SP a predniesla som v pléne tie časti, s ktorými som sa stotožnila a považujem za nevyhnutné aby sa ku nim pri ďalšom odbornom a politickom vyjednávaní viedla diskusia. Veď nato predsa slúži prvé, druhé aj tretie čítanie v pléne.

Dnes ešte budem diskutovať opäť ku zákonom o sociálnom poistení ale k iným paragrafom, ktoré sa týkajú zlepšenia finančnej situácie študentov. Budem vás o ňom informovať.

15/5 2019