Komisárky v “hlavných úlohách” a začiatok májovej schôdze

Uplynulý týždeň začala v parlamente 45. schôdza s naozaj nabitým programom. V rámci novely zákona o prídavku na dieťa je v parlamente návrh na jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 100 eur za mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Septembrový zvýšený prídavok na dieťa príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí rodičom prvákov v polovici októbra.

Na Výbore NR SR pre sociálne veci hrali hlavné úlohy správy dvoch dám, komisárok pre ľudí so zdravotným postihnutím (ZP) a pre deti. 20. mája obe správy za uplynulý rok zaznejú v pléne.

Pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre ľudí so ZP, nás na výbore oboznámila s výsledkami práce úradu komisára. Okrem iných, ako závažné zistenia v rámci monitoringu zariadení, ktoré sociálne služby poskytujú, uviedla aj nárast prípadov, kedy v rámci zariadení sú opatrovníci “poisťovaní” (životné poistenie, poistenie pohrebných nákladov a pod.). Rovnako poukázala aj na zamestnávanie ľudí so ZP, pričom najväčší problém majú mladí ľudia s čiastočnou invaliditou. V diskusii zaznela aj otázka spolupráce úradu komisárky s VÚC.

“Deti majú slabý hlas, preto potrebujú dospelých, ľudí, ktorí sa dokážu odpútať od politiky, sebaprezentácie a dokážu sa pozrieť na deti, diskutovať o nich bez predsudkov, zaškatuľkovania a politických cieľov … Dovoľujem si vás (členov výboru, poslancov) nazvať spojencami, aby bola správa podporená z vašej strany a pomôžeme tak zvyšovať povedomie o právach dieťaťa” – to už boli slová pani Viery Tomanovej, komisárky pre deti.


V diskusii sme sa venovali aj navrhnutým odporúčaniam pre nápravu stavov, zistení v rámci detských domovov na Spiši. Zaznela aj otázka participácie úradu komisárky na rozpočtoch samosprávnych krajov. Zdĺhavý proces osvojovania si dieťaťa – ďalšia téma, ktorá nechýbala v diskusii ohľadom správy komisárky pre deti … “U nás je pomaly nulová osvojiteľnosť detí so ZP alebo minimálna pri deťoch starších ako 7 rokov …”

Obom správam sa budem ešte venovať podrobnejšie.

Na rad prišiel, v podaní štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej, aj Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, takisto aj štátny tajomník rezortu vnútra Michal Bagačka a Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Priestor dostala aj Správa o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018.