Výbor NR SR pre sociálne veci bol miestom (9/5/2018) , kde pani Zuzana Stavrovska, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím prezentovala správu komisára za rok 2017.

Vhodné pracovné miesta pre zdravotne znevýhodnených

Zo Správy komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, pani Zuzany Stavrovskej, vyplynul problém, ktorého riešenie je v dôslednosti – toho, kto prácu ponúka a toho, kto ju hľadá. O čo ide?

Pani komisárka opakovane poukázala na to, že je nevyhnutné zlepšiť systém vedenia evidencie voľných pracovných miest na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny tak, aby boli uchádzačom o zamestnanie, ktorí sú osobami so ZP, ponúkané také pracovné pozície, ktoré môžu so svojim zdravotným postihnutím vykonávať.

Ako to funguje?
Voľné pracovné miesta (VPM) sú zverejňované v rámci informačného systému ISTP (Internetový sprievodca trhom práce), ktorý pomáha tak zamestnávateľom, ako aj klientom orientovať sa na trhu práce, vyhľadávať pracovné miesta, ktoré párujú osobný profil klienta, vrátane uvedených zdravotných obmedzení s ponukou práce.

Všetky VPM sú inzerované bezplatne. V rámci ISTP je možné si vytvoriť tzv. agenta pre vyhľadávanie VPM, pričom si sám občan, aj občan so ZP vytvorí svoj vlastný osobný profil, v rámci ktorého uvedie svoje kvalifikačné predpoklady, vzdelanie, zdravotný stav a pod. Čím podrobnejšie uvedie požadované údaje, tým dochádza k efektívnejšiemu párovaniu nahlásených VPM s profilom klienta. Následne občan dostáva elektronicky konkrétne pracovné ponuky. Okrem toho sú pre občanov so ZP k dispozícii informácie o chránených dielňach a chránených pracoviskách a o agentúrach podporovaného zamestnávania v rámci miestnej príslušnosti.

Pozrime sa na ďalšie odporúčania pani komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej, tentoraz v súvislosti so zabezpečením základného práva na prácu osobám so zdravotným postihnutím.

V oblasti zamestnanosti odporúča:
1. dôkladnejšie sledovať podmienky udeľovania súhlasov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 66 Zákonníka práce pri žiadostiach zamestnávateľov o udelenie predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím výpoveďou podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) bod 1. Zákonník práce,

2. zabezpečiť školenia zamestnancov úradov práce zamerané odstránenie neprimeraného správania sa zamestnancov úradov práce vo vzťahu k ľuďom so zdravotným postihnutím,

V oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia:
3. zapojiť Slovenskú republiku do projektu vydávania jednotného Európskeho preukazu zdravotného postihnutia, ktorý by umožnil osobám s ťažkým zdravotným postihnutím využívať výhody aj v iných krajinách Európskej únie v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu a verejnej dopravy, alebo inej vhodnej spolupráce s krajinami Európskej únie, aby aj občania Slovenska mali nárok na využívanie zliav a iných výhod v zahraničí,

4. zrušiť krátenie peňažného príspevku na opatrovanie z dôvodu návštevy dieťaťa v školskom zariadení v rozsahu viac ako 20 hodín.

Vhodná práca pre človeka so ZP je základom jeho aktívneho života, realizácie. Rovnako ako byť súčasťou spoločnosti, rodiny – nie byť “odložený” v zariadeniach izolovaných od reálneho sveta.
Hovoríme o “deinštitucionalizácii”.

Slovensko ratifikovaním Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sa v Článku 19 „Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti“ sa okrem iného zaviazala, že pre osoby so zdravotným postihnutím zabezpečí život v reálnych podmienkach mimo pobytových zariadení. Článok 19 spája základné zásady rovnosti, samostatnosti a začlenenia. Uvedené zásady sú jedným z nosných pilierov prístupu spoločnosti k osobám so zdravotným postihnutím.

Komisárka v tejto súvislosti odporúča, napríklad:
– reštartovať proces deinštitucionalizácie – postupne ukončiť investovanie do inštitucionálnych zariadení sociálnych služieb a začať v dostatočnom rozsahu financovať služby v komunite,

– v rámci deinštitucionalizácie zabezpečiť materiálne, finančne a personálne dostatočný počet komunitných zariadení,

– v rámci deinštitucionalizácie zabezpečiť materiálne, finančne a personálne poskytovanie sociálnych služieb v domácom prostredí,

– legislatívne upraviť zákonnú povinnosť VÚC na území SR každoročne vypracovávať sociálno-demografickú analýzu umožňujúcu rýchly a podložený odhad potrebných sociálnych služieb s ohľadom na proces deinštitucionalizácie,

– legislatívne upraviť zákonnú povinnosť VÚC zriadiť a financovať v dostatočnom počte komunitné zariadenia poskytujúce sociálne služby samostatne pre deti so zdravotným postihnutím a samostatne pre dospelých so zdravotným postihnutím.

 

foto: pravda.sk, archiv

25/05/2018