Často mi chodia podnety, že jednotlivé kraje sa chystajú v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách, ktorá platí od začiatku tohto roku (1.1. 2018), znižovať prispevok na prevádzku ZSS. Mnohé z nich vraj pripravili na podpis dodatky už so zníženou sumou príspevku. Obhajujú to vraj už spomínanou prijatou novelou zakona. Bude to pre ZSS výrazné zníženie, ktoré nezachráni ani príspevok v odkázanosti, alebo je to inak?

Odpoveď?
Nejde o krátenie, iba o odpočítanie sumy, ktorú poskytlo MPSVaR. Vysvetlíme si to na konkrétnom príklade KSK: Takto budú postupovať aj ostatné kraje.

Z dôvodu novely zákona o sociálnych službách od 1.1.2018 poskytuje samosprávny kraj na špecializované zariadenia, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné strediská a zariadenia podporovaného bývania iba finančný príspevok na prevádzku (do 31.12.2017 poskytoval samosprávny kraj na uvedené služby finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti), finančný príspevok pri odkázanosti poskytuje MPSVaR.

Pri výpočte finančného príspevku postupoval KSK v súlade s § 77 ods. 2 zákona, čo znamená, že:

a) Určil výšku bežných výdavkov a bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
b) Od tejto sumy odpočítal priemerný finančný príspevok pri odkázanosti poskytnutý poskytovateľovi z MPSVaR (§ 77 ods.2, písm. b)


Uvediem príklad na konkrétnom poskytovateľovi – napr. Arcidiecézna charita Košice – domov sociálnych služieb vo Vojčiciach:

– Rozdiel bežných výdavkov a bežných príjmov pre domov sociálnych služieb do 40 miest je vo výške 693,58 €/klient/mesiac
– Priemerná výška finančného príspevku pri odkázanosti poskytnutá z MPSVaR je 425,11 €/klient/mesiac

– Výška finančného príspevku na prevádzku je teda vypočítaná nasledovne:

693,58 €/ klient/ mesiac – 425,113636 €/ klient/ mesiac = 268,466364 €/ klient/ mesiac

– Výška finančného príspevku na prevádzku z rozpočtu KSK na rok 2018: 268,466364 x 10 klientov x 12 mesiacov = 32 215,96 €

Poskytovateľ si musí k tejto sume pripočítať ešte finančný príspevok pri odkázanosti, ktorý poskytne MPSVaR: teda Arcidiecézna charita na r. 2018:

– Z rozpočtu KSK: 32 215,96 €
– Z rozpočtu MPSVaR: 56115,00 €

SPOLU: 83 330,96 €

Pre porovnanie uvádzam, že výška finančného príspevku, ktorý dostala charita na toto zariadenie v r. 2017 bola 76 168,70 €, čo je o 7 162,26 € menej ako v r. 2018.