K návrhu zmien v činnosti detských jaslí aj v kvalifikácii opatrovateľov

Spolu s členkami Výboru pre sociálne veci, Janou Vaľovou (Smer-SD) a Magdalénou Kuciaňovou (SNS), som predložila do parlamentu návrh novely zákona o sociálnych službách.

Cieľom novely zákona je zmeniť ustanovenia, ktoré upravujú činnosť jaslí, ako aj ustanovenia o podmienkach poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu. O čo konkrétne ide, čo navrhujeme?

 • Upustiť od povinnosti debarierizácie priestorov podľa vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu u doterajších prevádzkovateľov bývalých „detských jaslí“.
 • Upraviť aj plnenie kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí v jasliach
 • Zrušiť povinnosť jaslí vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za čas neprítomnosti tohto dieťaťa v zariadení, s výnimkou úhrady za stravovanie v týchto zariadeniach.
 • Odpustenie zmeškania podania žiadosti
 • aby sa explicitne do zákona uviedol najnižší stupeň odkázanosti na mieste v domove sociálnych služieb na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak je toto miesto neobsadené.

  K niektorým bodom podrobne:

  V časti právnej úpravy dotýkajúcej sa právnych vzťahov pri poskytovaní služby starostlivosti o deti v zariadeniach  do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“) odstránením doterajšími prevádzkovateľmi tejto služby identifikovaných bariér udržateľnosti tejto sociálnej služby. Ide o:

 • vylúčenie zákonom o sociálnych službách ustanovenej povinnosti poskytovateľa sociálnej služby vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu  za poskytovanú sociálnu službu podpory zosúlaďovania rodinného a pracovného života vrátane sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  za čas neprítomnosti tohto dieťaťa v zariadení, s výnimkou úhrady za stravovanie v týchto zariadeniach,
 • úpravu plnenia kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa tak, aby tieto kvalifikačné predpoklady spĺňal aj opatrovateľ detí, ktorý  spĺňa požiadavku dosiahnutého stupňa vzdelania s iným odborným zameraním než je oblasť starostlivosti o dieťa, ale v čase uzatvárania pracovnoprávneho vzťahu s poskytovateľom tejto sociálnej služby nemá absolvovaný požadovaný akreditovaný kurz opatrovania detí. Podmienkou je, aby začal navštevovať tento akreditovaný kurz do šiestich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu a absolvoval ho do dvanástich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu,
 • upustenie od zákonom o sociálnych službách ustanovenej povinnosti debarierizácie priestorov podľa vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie u doterajších prevádzkovateľov bývalých „detských jaslí“,
 • V časti právnej úpravy dotýkajúcej sa podmienok  poskytovania finančnej podpory  na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to:
 • zavedením inštitútu oprávnenosti ministerstva rozhodnúť o odpustení zmeškania zákonom o sociálnych službách ustanoveného termínu podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa tohto zákona. Potreba zavedenia tohto mimoriadneho inštitútu vychádza z potreby ochrany prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach pred dôsledkami nedofinancovania im poskytovanej sociálnej služby. V aplikačnej praxi sa tieto dôsledky eliminovali nesystémovým nástrojom dotačnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb v zariadeniach poskytovanej Úradom vlády Slovenskej republiky,
 • explicitným určením najnižšieho stupňa odkázanosti na mieste v domove sociálnych služieb na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak je toto miesto neobsadené (považuje sa zaň stupeň odkázanosti V podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách). Ide o potrebu odstránenia interpretačných pochybností, nakoľko v domovoch sociálnych služieb (§ 38 zákona o sociálnych službách)  je stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby najmenej  V podľa prílohy č. 3 všeobecnou právnou podmienkou na vznik odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, z ktorej právna úprava pripúšťa výnimku (osobitná právna úprava)  pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, u ktorej je právnou podmienkou na vznik odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb  stupeň odkázanosti najmenej III podľa prílohy č. 3. Cieľová skupina fyzických  osôb, pre ktorú je určená sociálna služba v domovoch sociálnych služieb je však všeobecne otvorená pre fyzické osoby s rôznym druhom zdravotných postihnutí, prípadne s rôznou kombináciou zdravotných postihnutí. Pri výraznom rozdiele výšky finančného príspevku pre stupeň odkázanosti III a stupeň odkázanosti V podľa prílohy č. 6 k zákonu o sociálnych službách by bola, pri nesprávnej interpretácií právnej úpravy v tejto časti, ohrozená finančná udržateľnosť prevádzkovania tejto sociálnej služby
  Zdroj foto: lospapas.sk, archív AB
  29/05/2018