„Invalidný dôchodok z mladosti“ – niekomu sa zdá byť tento pojem doslova vymyslený, mnohí ľudia však s ním žijú od detstva. Čo znamená, čo v praxi obnáša?

Invalidný dôchodok fyzickej osoby, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, t. j. tzv. „invalidný dôchodok z mladosti“, je nepríspevkovou dôchodkovou dávkou, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe z invalidného poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a to  bez ohľadu na platenie poistného na dôchodkové poistenie. Ide o obligatórnu, opakujúcu sa, peňažnú dávku, ktorej platiteľom je verejnoprávna inštitúcia – Sociálna poisťovňa. Na vznik nároku na túto dôchodkovú dávku sa v prípade kategórie invalidov z mladosti nevyžaduje splnenie podmienky  získanie žiadneho obdobia dôchodkového poistenia. V zmysle zákona ( § 70 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) je vznik nároku na invalidný dôchodok u kategórie invalidov z mladosti podmienený splnením podmienky vzniku invalidity u danej fyzickej osoby v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, (t. j. v období pred dosiahnutím plnoletosti)  a existenciou trvalého pobytu tejto fyzickej osoby na území SR.      

Napísal nám otec 18-ročného chlapca, invalida a bol zvedavý, ako sa tento dôchodok vypočítava a na približne akú sumu by mal jeho syn nárok. Ako každý, tak aj tento druh dôchodku vypočítava Sociálna poisťovňa, pričom tzv. dávkovú formulu – presný spôsob určenia sumy „invalidného dôchodku z mladosti“ stanovuje § 73 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

.

Čo je však podstatné – zákon z dôvodu ochrany fyzickej osoby, ktorá spĺňa zákonné charakteristiky kategórie „invalid z mladosti“, vychádza z predpokladu, že daná fyzická osoba nepracovala, a keďže z uvedeného dôvodu ani nemala vymeriavacie základy, z ktorých by si platila poistné na dôchodkové invalidné poistenie, suma jej „invalidného dôchodku z mladosti“ sa určuje z osobného mzdového bodu vo forme pevne stanovenej konštanty v hodnote 0,67, pričom sa zohľadňuje aj percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, rovnako ako u ostatných poistencov. V prípade mladého 18-ročného muža, ktorý má percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,  to znamená, že pokým nikde nepracoval, suma jeho invalidného dôchodku sa určí ako súčin, t. j. násobenie troch činiteľov

  • osobného mzdového bodu, (ktorý je v uvedenom prípade invalida z mladosti v pevne určenej výške 0,67),
  • obdobia dôchodkového poistenia, získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (v súlade s § 60 zákona o sociálnom poistení),
  • aktuálnej dôchodkovej hodnoty (, ktorá je pre rok 2018 určená vo výške 11,9379).

Sociálna poisťovňa tak po dosadení konkrétnych hodnôt, viažucich sa na osobu „nášho“ invalida z mladosti  dosiahne jednoduchým výpočtom dôchodok vo výške cca (po zaokrúhlení) 250,- EUR. Ide o „základnú“ sumu  dôchodku, na ktorú vznikne invalidovi z mladosti nárok v čase, keď bol po dosiahnutí plnoletosti posúdený Sociálnou poisťovňou so záverom, že spĺňa podmienky, dané zákonom, pre vznik nároku na dávku a na výplatu dávky. Aj táto suma invalidného dôchodku z mladosti však pochopiteľne podlieha valorizačnému mechanizmu, t. j. každoročnému zvyšovaniu  (§ 82 zákona o sociálnom poistení).