Otázka v „doručenej pošte“ sa týka výkazov v súvislosti s osobnou asistenciou.
Teším sa zo záujmu pisateľa a z jeho pozitívneho pohľadu na svet 🙂

 

„Som nevidiaci, a pracujem po skončení doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v
bezbariérovom centre. Počas môjho štúdia na doktorandskom stupni ešte platila aj taká kuriozita, že podľa daňového zákona sa vtedy štipendium doktoranda považoval za príjem a tak mi krátili príspevok na asistenta z dôvodu poberania štipendia. Teraz to bude fajn.
Ale k môjmu dotazu. Aj keď sa stránky NR SR  snažia byť  blind friendly, predsa som sa nepreklikal k textu novely a neviem, či mám pripravovať výkazy na druhý polrok 2018 pre asistentov tie staronové od do- od do, (tie na nervy), alebo platia terajšie? Budem vďačný za odpoveď.
Želám pekné leto a keďže pracujem len na dohodu počas semestrov, čo je obľúbený spôsob zamestnávania ZŤP osôb, tak mám prázdniny a tak sa môžem venovať mojej profesii – počítačová bezpečnosť a kryptografia a tiež hre na klavír.“

V rámci odpovede uvádzam konkrétne body môjho schváleného pozmeňujúceho návrhu.

2.V čl. I bod 33 znie:

„33. § 23 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Zmluva o výkone osobnej asistencie zaniká, ak po vzniku nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu, nebol počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predložený výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie.

(9) Pri výkone osobnej asistencie podľa § 21 ods. 3 písm. a) plní povinnosti podľa odsekov 4, 6 a 7 v mene fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím osobitný príjemca.

(10) Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent sú povinní poskytnúť úradu súčinnosť pri kontrole kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie, najmä

  1. a) poskytnúť informácie o čase a mieste vykonávania osobnej asistencie,
  2. b) umožniť výkon kontroly kvality a rozsahu vykonávanej osobnej asistencie v prostredí, v ktorom sa osobná asistencia vykonáva.“.“.

3.V čl. I  bode 94  v prílohe č. 16 sa vypúšťa tabuľka a zároveň sa vypúšťa text:     „Časový rozsah vykonávania osobnej asistencie počas dňa – uvedie sa časový úsek alebo viaceré časové úseky, počas ktorých bola v rámci jedného dňa vykonávaná osobná asistencia.“.

 

Odôvodnenie:

Navrhovaným sa odstraňuje povinnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvádzať denný hodinový rozsah vykonávanej osobnej asistencie z dôvodu odstránenia nadbytočnej administratívnej záťaže.

TU nájdete priebeh legislatívneho procesu k tejto novele zákona. Len upozorňujem, že je potrebné svoju pozornosť zamerať LEN na SCHVÁLENE ZNENIE v závere odkazu.