Dôchodky a exekúcie

Sociálna poisťovňa zaznamenáva dlhodobo vysoký počet exekučných konaní voči poberateľom dôchodkov. Ku koncu roku 2017 napríklad evidovala 35 655 dôchodcov s exekúciami, v roku 2018 ich bolo 34 622 a k 31. máju 2020 34 767. Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im z nízkeho dôchodku, ktorý je väčšinou jediným zdrojom ich…

Aké dôvody vedú k výkonu zrážok z dôchodku?

Sociálna poisťovňa vykonáva zrážku z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne nezaplatil peňažnú sumu, ktorej zaplatenie mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu. Môže ísť napríklad o neplatenie výživného, daní a poplatkov, poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie, neuhrádzanie súkromnej pôžičky, resp. pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov (zdroj:socpoist.sk).…

Aké postavenie má Sociálna poisťovňa pri exekúciách?

Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej ako platiteľovi dôchodku vyplývajú z právnych predpisov upravujúcich výkon exekučných zrážok. Výkon zrážok nariaďuje osobitný orgán, väčšinou súdny exekútor, ktorý vedie exekučné konanie. S návrhmi a so žiadosťami sa preto povinný má obrátiť nie na Sociálnu poisťovňu, ale na príslušného…

Od čoho závisí mesačná zrážka z dôchodku?

Mesačná suma zrážky z dôchodku závisí od: sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnej v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zrážky z dôchodku vykonávajú, mesačnej sumy dôchodku povinného, počtu vyživovaných osôb povinným, celkovej sumy vymáhanej pohľadávky s príslušenstvom, skutočnosti, či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku, pohľadávku výživného pre maloleté dieťa alebo pohľadávku na…

Ako sa určuje výška zrážky z dôchodku?

Po odpočítaní základnej sumy sa zvyšok dôchodku znížený na sumu deliteľnú tromi rozdelí na tri tretiny. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Vykonávanie zrážok na úhradu: prednostnej pohľadávky – zrážka z dôchodku v rozsahu prvej a druhej tretiny, najprv sa uspokojujú z druhej tretiny, a až vtedy, ak…

Kto povinného informuje o výške zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa písomne informuje povinného o spôsobe určenia sumy zrážky pri začatí zrážok z dôchodku a vždy, keď sa suma zrážky zmení. Napríklad z dôvodu zvýšenia dôchodku pri každoročnej valorizácii od 1. januára kalendárneho roka alebo pri zmene sumy životného minima od 1. júla kalendárneho roka. Písomné oznámenie o. i. obsahuje dátum, od ktorého povinný…

Je možné zníženie alebo zvýšenie mesačnej zrážky z dôchodku?

Exekučný poriadok pripúšťa možnosť vykonávania zrážok z dôchodku v nižšej sume, než je suma určená postupom uvedeným v tomto zákone. Ide o situáciu, keď sa oprávnený s povinným dohodne na tom, že sa uspokojí so zrážkami v nižšej sume. Uzatvorenie dohody o uspokojení so zrážkami v nižšej sume musí povinný aj oprávnený oznámiť exekútorovi. Následne…

Ako možno predísť exekúcii?

Pred vydaním nariadenia výkonu rozhodnutia, prípadne pred začatím exekučného konania, môže povinný predísť nútenému výkonu rozhodnutia. Ak povinný chce uhrádzať svoje podlžnosti, avšak jeho finančná situácia mu to nedovoľuje, mal by sa čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy. Ak si povinný neuvedomuje svoje…

Otázky o dôchodkoch

Často sa stáva, že účet, na ktorý chodí dôchodcovi dôchodok, exekútor zablokuje, a dôchodca si myslí, že účet zablokovala Sociálna poisťovňa. Dôchodca tak ostane bez finančných prostriedkov. Má v takomto prípade nejakú možnosť dostať sa k svojmu dôchodku? Ako má postupovať, aby sa dostal aspoň k základnej sume potrebnej na živobytie? Zo zákona o sociálnom…

Kedy vzniká nárok na sirotský dôchodok?

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ, ak rodič alebo osvojiteľ ku dňu smrti: bol poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, resp. mal nárok na predčasný starobný dôchodok, získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo…