Ako sa nestať dlžníkom voči Sociálnej poisťovni

Dlh voči Sociálnej poisťovni je pre odvádzateľa poistného nepríjemnou záležitosťou. Ak ju podcení alebo zanedbá, dlh narastá o penále a neskôr musí riešiť aj problémy, ktoré súvisia s vymáhaním dlhu. Aby ste sa takejto situácii vyhli, treba dodržiavať nasledujúce pravidlá. Kedy vzniká povinnosť platiť poistné Pre zamestnanca a zamestnávateľa vzniká povinnosť platiť poistné vznikom právneho…

Odklad/odpustenie platenia poistného

Otázky a odpovede Je možné pre pokles tržieb požiadať o odklad zaplatenia poistného aj za august 2020? Nie, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) ako aj zamestnávatelia si v súvislosti s koronakrízou už nemôžu uplatniť výnimku – odklad platenia poistného za august 2020 tak, ako to mohli urobiť v predchádzajúcich mesiacoch (marec, máj,…

Ako to bude s 13. dôchodkom? Parlament rozhodne na októbrovej schôdzi

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa už v týchto dňoch telefonicky, mailom či osobne zaujímajú o výplatu 13. dôchodku, že presné informácie o podmienkach jeho priznania a výplate budú k dispozícii až po jeho definitívnom schválení v Národnej rade SR, podpise prezidentky SR a jeho publikovaní v Zbierke zákonov. Zákon je momentálne stále v legislatívnom…

Od 1. októbra 2020 netreba SP žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v OR

Sociálna poisťovňa nebude od 1. októbra 2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (FO/PO) písomný súhlas so zápisom/výmazom do/z obchodného registra, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku. Po novom bude platiť, že registrový súd pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným sám preverí v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, či sa voči osobe zakladateľa eviduje…

K žiadostiam k OČR

V súvislosti s príchodom septembra a aktuálnej pandemickej situácie chcú rodičia vedieť, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či môžu zostať s dieťaťom doma a čerpať dávku OČR, z vlastného rozhodnutia, (bez potvrdenia lekára) ak majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke alebo škole nakazí. V prípade detí, ktoré sú…

Dôchodky a exekúcie

Sociálna poisťovňa zaznamenáva dlhodobo vysoký počet exekučných konaní voči poberateľom dôchodkov. Ku koncu roku 2017 napríklad evidovala 35 655 dôchodcov s exekúciami, v roku 2018 ich bolo 34 622 a k 31. máju 2020 34 767. Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im z nízkeho dôchodku, ktorý je väčšinou jediným zdrojom ich…

Aké dôvody vedú k výkonu zrážok z dôchodku?

Sociálna poisťovňa vykonáva zrážku z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne nezaplatil peňažnú sumu, ktorej zaplatenie mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu. Môže ísť napríklad o neplatenie výživného, daní a poplatkov, poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie, neuhrádzanie súkromnej pôžičky, resp. pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov (zdroj:socpoist.sk).…

Aké postavenie má Sociálna poisťovňa pri exekúciách?

Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej ako platiteľovi dôchodku vyplývajú z právnych predpisov upravujúcich výkon exekučných zrážok. Výkon zrážok nariaďuje osobitný orgán, väčšinou súdny exekútor, ktorý vedie exekučné konanie. S návrhmi a so žiadosťami sa preto povinný má obrátiť nie na Sociálnu poisťovňu, ale na príslušného…

Od čoho závisí mesačná zrážka z dôchodku?

Mesačná suma zrážky z dôchodku závisí od: sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnej v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zrážky z dôchodku vykonávajú, mesačnej sumy dôchodku povinného, počtu vyživovaných osôb povinným, celkovej sumy vymáhanej pohľadávky s príslušenstvom, skutočnosti, či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku, pohľadávku výživného pre maloleté dieťa alebo pohľadávku na…

Ako sa určuje výška zrážky z dôchodku?

Po odpočítaní základnej sumy sa zvyšok dôchodku znížený na sumu deliteľnú tromi rozdelí na tri tretiny. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Vykonávanie zrážok na úhradu: prednostnej pohľadávky – zrážka z dôchodku v rozsahu prvej a druhej tretiny, najprv sa uspokojujú z druhej tretiny, a až vtedy, ak…