BLOG: Keď viacerí spojíme sily, dokážeme nielen pomáhať …

Keď viacerí spojíme sily, dokážeme nielen pomáhať, ale urobiť svoje domovy a svet lepším a kvalitnejším miestom pre život. Každé ráno v mnohých rodinách začína napríklad voňavou kávou, bežným ranným zhonom, odprevadením detí do školy, telefonátom, ktorý pripomenie, že popoludní má malá tanečnú a maturant by mohol aj nakúpiť … O pár ulíc ďalej sa do práce otec neponáhľa,…

Ako sa nestať dlžníkom voči Sociálnej poisťovni

Dlh voči Sociálnej poisťovni je pre odvádzateľa poistného nepríjemnou záležitosťou. Ak ju podcení alebo zanedbá, dlh narastá o penále a neskôr musí riešiť aj problémy, ktoré súvisia s vymáhaním dlhu. Aby ste sa takejto situácii vyhli, treba dodržiavať nasledujúce pravidlá. Kedy vzniká povinnosť platiť poistné Pre zamestnanca a zamestnávateľa vzniká povinnosť platiť poistné vznikom právneho…

Odklad/odpustenie platenia poistného

Otázky a odpovede Je možné pre pokles tržieb požiadať o odklad zaplatenia poistného aj za august 2020? Nie, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) ako aj zamestnávatelia si v súvislosti s koronakrízou už nemôžu uplatniť výnimku – odklad platenia poistného za august 2020 tak, ako to mohli urobiť v predchádzajúcich mesiacoch (marec, máj,…

Ako to bude s 13. dôchodkom? Parlament rozhodne na októbrovej schôdzi

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa už v týchto dňoch telefonicky, mailom či osobne zaujímajú o výplatu 13. dôchodku, že presné informácie o podmienkach jeho priznania a výplate budú k dispozícii až po jeho definitívnom schválení v Národnej rade SR, podpise prezidentky SR a jeho publikovaní v Zbierke zákonov. Zákon je momentálne stále v legislatívnom…

Od 1. októbra 2020 netreba SP žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v OR

Sociálna poisťovňa nebude od 1. októbra 2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (FO/PO) písomný súhlas so zápisom/výmazom do/z obchodného registra, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku. Po novom bude platiť, že registrový súd pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným sám preverí v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, či sa voči osobe zakladateľa eviduje…

Máte vo svojom okolí ŤZP, ktorý potrebuje pomôcť?

3. september 2020    Ozvite sa nám: 0915935774, nadaciaochrannekridla@gmail.com Niekoľko týždňov v čase Koronakrízy (apríl, máj, jún) sme vás informovali o pomoci našej Nadácie Ochranné Krídla, prostredníctvom projektu:” POMOC KOŠIČANOM S ŤZP” Môžete sa doň stále zapájať až do konca septembra, podobne ako naši doterajší klienti. Veríme, že každé euro a dobré slovo, či pohladenie…

K žiadostiam k OČR

V súvislosti s príchodom septembra a aktuálnej pandemickej situácie chcú rodičia vedieť, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či môžu zostať s dieťaťom doma a čerpať dávku OČR, z vlastného rozhodnutia, (bez potvrdenia lekára) ak majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke alebo škole nakazí. V prípade detí, ktoré sú…

Dôchodky a exekúcie

Sociálna poisťovňa zaznamenáva dlhodobo vysoký počet exekučných konaní voči poberateľom dôchodkov. Ku koncu roku 2017 napríklad evidovala 35 655 dôchodcov s exekúciami, v roku 2018 ich bolo 34 622 a k 31. máju 2020 34 767. Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im z nízkeho dôchodku, ktorý je väčšinou jediným zdrojom ich…

Aké dôvody vedú k výkonu zrážok z dôchodku?

Sociálna poisťovňa vykonáva zrážku z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne nezaplatil peňažnú sumu, ktorej zaplatenie mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu. Môže ísť napríklad o neplatenie výživného, daní a poplatkov, poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie, neuhrádzanie súkromnej pôžičky, resp. pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov (zdroj:socpoist.sk).…

Aké postavenie má Sociálna poisťovňa pri exekúciách?

Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej ako platiteľovi dôchodku vyplývajú z právnych predpisov upravujúcich výkon exekučných zrážok. Výkon zrážok nariaďuje osobitný orgán, väčšinou súdny exekútor, ktorý vedie exekučné konanie. S návrhmi a so žiadosťami sa preto povinný má obrátiť nie na Sociálnu poisťovňu, ale na príslušného…