Ako možno predísť exekúcii?

Pred vydaním nariadenia výkonu rozhodnutia, prípadne pred začatím exekučného konania, môže povinný predísť nútenému výkonu rozhodnutia. Ak povinný chce uhrádzať svoje podlžnosti, avšak jeho finančná situácia mu to nedovoľuje, mal by sa čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy. Ak si povinný neuvedomuje svoje…

Otázky o dôchodkoch

Často sa stáva, že účet, na ktorý chodí dôchodcovi dôchodok, exekútor zablokuje, a dôchodca si myslí, že účet zablokovala Sociálna poisťovňa. Dôchodca tak ostane bez finančných prostriedkov. Má v takomto prípade nejakú možnosť dostať sa k svojmu dôchodku? Ako má postupovať, aby sa dostal aspoň k základnej sume potrebnej na živobytie? Zo zákona o sociálnom…

Kedy vzniká nárok na sirotský dôchodok?

Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ, ak rodič alebo osvojiteľ ku dňu smrti: bol poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, resp. mal nárok na predčasný starobný dôchodok, získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo…

Kedy vzniká nárok na vdovský/vdovecký dôchodok?

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ku dňu smrti: bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Vdova má nárok na výplatu vdovského…