Aké sú práva a povinnosti poberateľa dôchodku?

Dôchodca má právo nazerať do svojho spisu, robiť si z  neho výpisy, odpisy a požiadať o vyhotovenie fotokópií písomností zo spisu. Môže požiadať o vyhotovenie rovnopisu rozhodnutia, potvrdenia, napríklad o aktuálnej výške dôchodku, o výplate dôchodku za určité obdobie. Rovnako má právo písomne požiadať o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku. Príjemca dôchodku má povinnosť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní oznámiť zmenu v …