Kto má nárok na pandemickú PN?

Nárok na pandemické nemocenské (PN) po 1. septembri má poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Keďže krízová, resp. mimoriadna situácia sa neskončila a naďalej trvá, platia podobné pravidlá, ako v uplynulých mesiacoch pandémie.   Nárok na pandemickú PN má každý nemocensky poistený poistenec, čiže zamestnanec,…

Rezort práce spúšťa projekty na zvyšovanie zamestnanosti

Rezort práce spolu s úradmi práce spúšťajú tri aktivity v rámci nového projektu na podporu zamestnanosti evidovaných nezamestnaných – „Pracuj, zmeň svoj život“. Pomoc zameraná na zvyšovanie zamestnanosti sa rozdelila na tri časti, prvá fáza projektov odštartovala 20. júla tohto roka, druhá fáza začala od 1. októbra a projekty v tejto fáze sú zamerané na…

Ak potrebujete opatrovateľku, žiadať o ňu treba obec

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu.   Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň.   Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti.  …

Invalidný alebo ťažko zdravotne postihnutý človek?

Jedno nevylučuje druhé Ak je človek uznaný za ťažko zdravotne postihnutú osobu, neznamená to, že je zároveň aj invalidným občanom a naopak. O tom, či je človek ťažko zdravotne postihnutý, rozhodujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, o invalidnom dôchodku zas Sociálna poisťovňa. Ťažké zdravotné postihnutie navyše nemá s invalidným dôchodkom nič spoločné. Či je…

Ako sa nestať dlžníkom voči Sociálnej poisťovni

Dlh voči Sociálnej poisťovni je pre odvádzateľa poistného nepríjemnou záležitosťou. Ak ju podcení alebo zanedbá, dlh narastá o penále a neskôr musí riešiť aj problémy, ktoré súvisia s vymáhaním dlhu. Aby ste sa takejto situácii vyhli, treba dodržiavať nasledujúce pravidlá. Kedy vzniká povinnosť platiť poistné Pre zamestnanca a zamestnávateľa vzniká povinnosť platiť poistné vznikom právneho…

Odklad/odpustenie platenia poistného

Otázky a odpovede Je možné pre pokles tržieb požiadať o odklad zaplatenia poistného aj za august 2020? Nie, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) ako aj zamestnávatelia si v súvislosti s koronakrízou už nemôžu uplatniť výnimku – odklad platenia poistného za august 2020 tak, ako to mohli urobiť v predchádzajúcich mesiacoch (marec, máj,…

Ako to bude s 13. dôchodkom? Parlament rozhodne na októbrovej schôdzi

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí sa už v týchto dňoch telefonicky, mailom či osobne zaujímajú o výplatu 13. dôchodku, že presné informácie o podmienkach jeho priznania a výplate budú k dispozícii až po jeho definitívnom schválení v Národnej rade SR, podpise prezidentky SR a jeho publikovaní v Zbierke zákonov. Zákon je momentálne stále v legislatívnom…

Od 1. októbra 2020 netreba SP žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v OR

Sociálna poisťovňa nebude od 1. októbra 2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (FO/PO) písomný súhlas so zápisom/výmazom do/z obchodného registra, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku. Po novom bude platiť, že registrový súd pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným sám preverí v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, či sa voči osobe zakladateľa eviduje…

K žiadostiam k OČR

V súvislosti s príchodom septembra a aktuálnej pandemickej situácie chcú rodičia vedieť, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či môžu zostať s dieťaťom doma a čerpať dávku OČR, z vlastného rozhodnutia, (bez potvrdenia lekára) ak majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke alebo škole nakazí. V prípade detí, ktoré sú…

Dôchodky a exekúcie

Sociálna poisťovňa zaznamenáva dlhodobo vysoký počet exekučných konaní voči poberateľom dôchodkov. Ku koncu roku 2017 napríklad evidovala 35 655 dôchodcov s exekúciami, v roku 2018 ich bolo 34 622 a k 31. máju 2020 34 767. Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im z nízkeho dôchodku, ktorý je väčšinou jediným zdrojom ich…