V parlamente je dnes naozaj rušno a aj napriek tomu, že trávim čas v nemocnici, od rána sledujem, čo sa deje. Pracovný deň začal zasadnutím Výboru NR SR pre sociálne veci. Tu bol okrem iného predložený aj pozmeňujúci návrh k novele zákona o hmotnej núdzi, na ktorého príprave som sa podieľala.
Teší ma, že tento pozmeňujúci návrh prešiel vo výbore jednohlasne (teda aj s podporou jedinej opozičnej poslankyne, ktorá sa rokovania výboru zúčastnila).

O čo ide?
Pozmeňujúci návrh je rozsiahlejší, ale vyzdvihla by som pre mňa najzásadnejšie veci z neho: týmto pozmeňujúcim návrhom sa zavádza pravidelná každoročná valorizácia príspevkov v hmotnej núdzi, odbúrava sa byrokracia- žiadatelia o osobitný príspevok už nebudú musieť predkladať osobitnú žiadosť ako doteraz a najmä týmto pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje vypustiť pôvodnú zamýšľanú zmenu, na základe ktorej by boli z poskytovania pomoci v hmotnej núdzi vylúčené domácnosti, ktorých člen vykonáva podnikateľskú činnosť alebo ktorej člen sa zdržiava v cudzine dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní. Bez vypustenia týchto ustanovení by bez podrobnejšej analýzy mohlo dôjsť k vylúčeniu osôb, ktoré sa snažia dostať z nepriaznivej situácie (napr. začali podnikať, avšak ich rozbiehajúca sa podnikateľská činnosť ešte nepriniesla ovocie)