„POSUDKOVÁ ČINNOSŤ“
Mnohí si pod ňou predstavíme lekársku posudkovú činnosť, no rozdiel je v legislatíve, v konkrétnych zákonoch a ministerstvách. Snahu zaviesť nezávislú posudkovú činnosť už mali niektorí politici aj v minulosti a máme ju aj dnes, ale všetko to stroskotáva na odborných a politických vyjednávaniach, medzirezortných (ministerských) rozdieloch a nedostatku odborníkov – konkrétne posudkových lekároch.

V čom je problém?
Skúsme si to jednoducho vysvetliť. Len napr. pri MPSVR SR ide o:
1. Zákon o sociálnom poistení, kde posudzujú na Sociálnej poisťovni posudkoví lekári podľa tohto zákona.

2. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, podľa ktorého posudzujú nielen lekári – pretože iný zákon, než ten predchádzajúci, tak často aj iný výsledok posúdenia na úradoch práce oproti tým zo Sociálnej poisťovne a iné typy príspevkov – ale posudzujú aj sociálni pracovníci (sociálna posudková činnosť).

3. Zákon o sociálnych službách, kde má tiež posudková činnosť svoje miesto na obciach a mestách (napr. posudok podľa stupňa odkázanosti, na základe ktorého následne môže byť klient, obyvateľ obce a mesta umiestnený do zariadenia sociálnych služieb, ktoré zo zákona spadajú práve pod obce a mestá).

A to je “len” posudková činnosť na MPSVR SR a SP. Tá sa ale dotýka aj:

1.Ministerstva zdravotníctva (a ich tzv. Zajacových zákonov).

2.Ministerstva spravodlivosti (posudky psychiatrov a psychológov napr. pri zverení detí do opatery jednému z rodičov).

3.Ministersva vnútra (napr. posudky psychológov pri držaní zbraní a pod.).

4.Ministerstva dopravy (napr. posudky psychológov pri vodičských preukazoch a pod.)

Preto som rada,že sa nám podarilo pri rokovaniach s niektorými lekármi práve na našom Výbore NRSR pre sociálne veci a na stretnutí, ktoré som zvolala – odbremeniť ako aj vás tak aj lekárov od “chodenia na SP” pri tých diagnózach, kde posudkový lekár posúdi, že tam už nie je možná pozitívna zmena. Kto chce, samozrejme prísť na SP môže alebo sa môže proti rozhodnutou odvolať tak ako doteraz.