Košické mestské zastupiteľstvo rieši aktuálne „horúce“ problémy. Okrem iného, obyvateľov, hlavne mestskej časti Košice-Juh, sa týka téma prenájmu pozemku pre Arcidiecéznu charitu Košice, ktorá plánuje vybudovať na Jarmočnej nový charitný dom.

Dostala som pozvanie od mesta zúčastniť sa na zastupiteľstve, no moje povinnosti aj mimo SR mi to, žiaľ, nedovolia. Veľmi rada som sa však, aspoň formou listu – k téme vyjadrila.

List som adresovala primátorovi Košíc, Jaroslavovi Polačekovi a uvádzam ho v plnom znení:

 

Vyjadrenie stanoviska k situácii dlhodobo neriešenej problematiky Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach

Vážený pán primátor, pani viceprimátorka, viceprimátor, panie poslankyne, páni poslanci, milí Košičania – predovšetkým obyvatelia MČ Košice Juh, ctení prítomní.

Srdečne Vás pozdravujem. Žiaľ, neodkladné pracovné povinnosti mi nedovolili osobne prísť, no rada sa touto formou k vzniknutej situácii vyjadrím. Urobím tak nielen preto, že ma o môj názor, stanovisko požiadalo vedenie mesta Košice, ale predovšetkým ako človek, občianka mesta, ktorá sa o situáciu aktívne zaujíma a bola na jej riešení aj nápomocná.

Prostredníctvom tohto listu vyjadrujem moje stanovisko k prerokovávanému bodu, týkajúceho sa dlhodobo neriešenej problematiky Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach.

Arcidiecéznou charitou (ďalej ADCH), konkrétne so spomínaným Charitným domom sv. Alžbety v Košiciach, spolupracujem už niekoľko rokov. Vždy som v rámci svojich možností – odborne, finančne, kompetenčne alebo ľudsky – podporovala ako zamestnancov, tak občanov Košíc, obyvateľov tohto zariadenia, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Medzi týmito obyvateľmi sa ocitli vlastnou vinou, ale aj vplyvom ťažkých životných udalostí ľudia z rôznych spoločenských vrstiev, rôznych stupňov vzdelania, vierovyznaní, ktorí sa postupne, krok po kroku, pod vedením zamestnancov Charitného domu, za jasných a prísnych pravidiel – stavali opäť na vlastné nohy, hľadali si zamestnanie a snažili sa osamostatniť a žiť normálny život. Neviem o prípade, kedy by bol s daným zariadením počas doby jeho existencie a v súvislosti s jeho obyvateľmi spojený nejaký škandál, kriminálny trestný čin alebo medializovaný negatívny prípad.

Prejdem k faktom:

Približne 14 rokov je uvádzaný Charitný dom situovaný na území mesta Košice v starých unimo bunkách, ktoré sú majetkom ŽSR, pričom túto budovu ŽSR prenajali ADCH na dobu neurčitú. Už niekoľko rokov dozadu bola snaha vedenia domu presťahovať sa do iných priestorov, keďže budova ŽSR prestala spĺňať kritériá a zákonné náležitosti, súvisiace s požiarnou bezpečnosťou, postupne pribúdali a pribúdajú aj kontroly hygieny, stavebného úradu, VÚC a pod.

V lete minulého roku bola situácia tak vážna, že Charitnému domu hrozilo zo strany požiarnikov zatvorenie. Na základe listu od pani vedúcej som okamžite reagovala a kontaktovala všetky zúčastnené strany. Riaditeľa zastupujúceho primátora, župana, pána arcibiskupa, riaditeľa ADCH, aby sme bezodkladne hľadali konkrétne riešenia. Minimálne trikrát, v období pár týždňov, sa uskutočnili pracovné stretnutia na pôde Arcibiskupského úradu. Na nich sme sa dohodli na krátkodobom a dlhodobom riešení problému, ktorému všetci prítomní vyjadrili svoju podporu. Išlo o:

  1. Krátkodobé riešenie – dočasné stabilizovanie Charitného domu na Bosákovej ul. po dobu približne 1 roka, ktoré obsahovalo vypracovanie a následnú realizáciu potrebného protipožiarneho projektu, následne vyjadrenie stavebného úradu a hygieny.
  2. Dlhodobé riešenie – vrátenie sa k 10 rokov starému projektu (ktoré obsahovalo aj kladné stanovisko starostu MČ Košice – Juh) a povoleniu výstavby budovy z EÚ fondov, na Jarmočnej ul. Chcem len podotknúť, že žiadne  iné  riešenie  už pravdepodobne v blízkej budúcnosti takto  financovať  nebude  možné  a  táto  ťarcha  zostane  na  meste  Košice.

Nakoľko sme sa ocitli v situácii, kedy opäť Charitnému domu hrozí reálne zatvorenie, práve pre neúnosné bezpečnostné podmienky (po uplynutí spomínanej približne ročnej doby), je nevyhnutné veľmi rýchlo pristúpiť k dlhodobému riešeniu tejto situácie.

Je potrebné si uvedomiť niekoľko zásadných faktov:

  1. ADCH nahrádza úlohu mesta Košice a VÚC Košice v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, kde je mesto alebo obec povinná zo zákona poskytnúť ľuďom bez domova – svojim občanom – takúto službu. Ak ju poskytnúť nevie, pretože takéto zariadenie nemá, musí o takúto službu požiadať neverejných poskytovateľov. Ak vás v tejto chvíli niektorých napadlo riešenie Bernátoviec, takisto upozorňujem na fakt, že ide o neverejného poskytovateľa, pričom nie je súčasťou mesta Košice a žiaden z obyvateľov Charitného Domu, ktorý je podľa miesta trvalého bydliska obyvateľom mesta Košice, nie je povinný odísť do Bernátoviec. Bernátovce majú takisto povolenú či už VÚC alebo mestom Košice len obmedzenú kapacitu miest a pevne verím, že nikto z nás nechce porušovať zákon a ani nútiť obyvateľov Košíc, aby odišli do Benátoviec.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa ADCH rozhodne požiadať o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb, bude mať mesto Košice, jednotlivé mestské časti aj VÚC problém v podobe 82 ľudí a ich povinnosťou zo zákona je a bude sa o nich postarať.

      2. Oddeľme, prosím, dva okruhy vážnych problémov, a to: 

  • Nelegálnu osadu pri Jarmočnej ul. – veľmi dobre rozumiem obyvateľom, že sú právom podráždení z dôvodu, že sa daný problém dlhodobo nerieši.
  • Vybudovanie Charitného domu na Jarmočnej ulici, ktoré bolo dlhodobo plánované a schválené pred 10 rokmi.

Je potrebné oddeľovať dva vážne problémy, aby sa ukončilo účelové strašenie obyvateľov MČ Košice-Juh. Problém Charitného domu a neriešenie problému nelegálnej osady predsa nie je to isté. Ešte raz chcem zdôrazniť, že obyvatelia Charitného domu majú prísny režim, pravidlá, temer 80% z nich pracuje a ich snahou je začleniť sa do spoločnosti. Mohli by slúžiť ako príklad pre ostatných neprispôsobivých občanov, s ktorými si v prvom rade musí poradiť pán starosta v spolupráci s poslancami, mestom, všetkými stranami, ktorým patria dané pozemky, kde nelegálna osada vznikla a účelovo nevyvolávať paniku medzi obyvateľmi.

Preto vás chcem požiadať, aby ste vzali do úvahy vyššie uvedené fakty a zvážili, ako budete postupovať pri riešení tak citlivého problému. Vynechajte, prosím, špekulácie o dlhodobých predajoch pozemkov zo strany mesta a vybudovaní budov na iných miestach, pretože na to momentálne nie je čas. Komunikujte spolu o rýchlych a efektívnych možnostiach a nezbavujte sa spoločnej zodpovednosti za životy obyvateľov Košíc, ktorí túžia po domove a v minulosti už veľmi tvrdo zaplatili za svoje chyby. Nenúťme ich odísť mimo Košíc alebo na Luník IX, kde platia iné pravidlá než tie, ktoré sú efektívne napĺňané v Charitnom dome. Ak to bude naopak je veľmi reálne, že v Košiciach skutočne vznikne nová nelegálna osada.

Prajem vám veľa síl vo vašej práci, pevné zdravie a tie správne rozhodnutia v prospech všetkých Košičanov.