Dnešné rokovanie výboru obrazom i slovom.
V krátkosti vyberám – ohľadom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sme jednohlasne odhlasovali pozmeňujúce návrhy, ktoré obsahujú:

• zvýšenie sadzby za hodinu osobnej asistencie o 1 € = z pôvodného návrhu 2,82 € na 3,82 €

• zvýšenie hranice ochrany príjmu fyzickej osoby s ŤZP pri príspevku na opatrovanie zo súčasného 1,7 násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu na 2 násobok

• zvýšenie príspevku na opatrovanie v prípade opatrovania nezaopatreného dieťaťa (keď rodič v produktívnom veku opatruje svoje ŤZP dieťa) zo súčasných 49,80 € mesačne na 100 €

• zrušenie krátenia peňažného príspevku na opatrovanie, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne

• úplné zrušenie limitu príjmu pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu (príspevok na osobnú asistenciu sa alikvotne kráti, ak príjem ŤZP – posudzovanej ako jednotlivca – presiahol 4-násobok životného minima)