Program dnešného zasadnutia výboru NR SR pre sociálne veci bol naozaj náročný. V rámci neho som predložila nasledujúce pozmeňujúce návrhy:

K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1515) som predložila pozmeňujúci návrh – legislatívno- technickú úpravu spočívajúcu v spresnení pojmu „štát vyslania“. Tento pojem navrhujem nahradiť pojmom „členský štát EÚ, do ktorého je vyslaný“.

K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1516) som predložila 3 pozmeňujúce návrhy:

a) Osvojila som si dve legislatívno-technické pripomienky zo stanoviska legislatívy Kancelárie NR SR

b) Druhý, kratší pozmeňujúci návrh, ktorého účelom je precizovanie obsahových náležitostí žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu u fyzickej osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Zároveň sa týmto návrhom vypúšťa bod 81 návrhu zákona a to v súvislosti s prijatým zákonom proti byrokracii.

c) Tretí pozmeňujúci návrh reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a zástupcov nepočujúcich fyzických osôb a v záujme zvýšenia kvality tlmočníckej služby a zabezpečenia jej dostupnosti novo ustanovuje kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovnej činnosti v oblasti sociálnych služieb, ktorou je tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie, a to v rámci tlmočníckej služby poskytovanej podľa § 44 zákona o sociálnych službách.

 

K návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. (tlač 1480), ktorý som aj na výbore odôvodňovala – som predložila pozmeňujúci návrh :

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je vytvoriť priestor na efektívne hospodárenie a motivovanie zástupcov orgánov a členov komory k vyššej aktivite. Napríklad v priebehu cca štvorročnej existencie komory sa len v pozícii predsedu komory vystriedali traja členovia komory, aktivita niektorých členov orgánov je výraznejšia, iných vyslovene stagnujúca. Vzhľadom na charakter výkonu činnosti sociálnej práce, ako aj vzhľadom na fakt, že sa sociálna práca takmer výlučne vykonáva v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu nie je možné obdobné riešenie ako v iných stavovských či profesijných organizáciách napr. formou náhrady za stratu času, či náhrady hotových výdavkov. Zároveň sa navrhuje, aby boli transparentne pravidlá odmeňovania súčasťou hospodárskeho poriadku komory, ktorý schvaľuje snem komory.

Zároveň sa pozmeňujúcim návrhom rieši aj otázka platenia členských príspevkov počas prerušenia členstva. V súčasností počas prerušenia členstva v komore nie je povinný člen komory platiť členský príspevok, avšak aj počas prerušenia členstva má právo napríklad na  bezplatné poradenstvo v súvislosti s výkonom sociálnej práce, ako aj na  sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi vo veciach súvisiacich s výkonom sociálnej práce. Výpadok príjmu komory z členských príspevkov od členov s prerušeným členstvom však neumožňuje komore plniť si v plnej miere ani povinnosti k platiacim členom. Navrhuje sa utvoriť podmienky na to, aby snem komory mohol rozhodnúť aj o členskom príspevku počas prerušenia  členstva v komore – bude výlučne na členoch komory, aby si prostredníctvom hlasovania na sneme, určili členské príspevky, resp. ich výšku aj v situácii prerušenia členstva. Na túto zmenu nadväzujú aj prechodné ustanovenia, na základe ktorých sa navrhuje, aby sa táto nová povinnosť nevzťahovala na členov, ktorí v dobe, kedy nadobudne novela zákona účinnosť majú prerušenie členstva. Ide o pomerne veľkú zmenu a je preto správne, aby sa nedotkla tých členov, ktorí ju  nemohli v čase, keď prerušovali členstvo  predpokladať.

 

Ďalej sa týmto pozmeňujúcim návrhom odstraňuje povinnosť žiadať od záujemcov za člena komory overenie fotokópie dokladu preukazujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej práce. Súčasná prax preukázala, že je táto požiadavka  zbytočná.