OTÁZKA: Neviete mi poradiť, či už je niekde zverejnený katalóg pracovných činností súvisiaci s odmeňovaním podľa nového zákona vo verejnom záujme, neviem to dohľadať.

ODPOVEĎ: Katalógy pracovných činností vykonávané vo verejnom záujme upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z. , v dôvodovej správe, ktorá je súčasťou  prijatej novely zákona č. 553/2003 Z. z. (parlamentná tlač 1074) je zakotvené, že ,,katalógy pracovných činností sa budú meniť až novelou nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z..“ Novela nariadenia však ešte nebola na vláde prijatá.

Osobitnej časti dôvodovej správy:

K bodom 11 a 19

Zákon č. 553/2003 Z. z. upravuje v príslušných prílohách jednotlivé stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Rozdelenie týchto stupníc bolo do značnej miery nesystémové, nakoľko okrem základnej stupnice platových taríf existovali ďalšie stupnice pre jednotlivé kategórie zamestnancov. Okrem toho každá takáto skupina zamestnancov mala ďalšiu osobitnú stupnicu pre prípady výkonu práce v zahraničí. Navrhuje sa, aby odmeňovanie vyplývajúce z novej právnej úpravy bolo založené na existencii základnej stupnice platových taríf, ktorá bude zahŕňať aj odmeňovanie zamestnancov, ktorí boli doteraz zaradení do osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov a rovnako aj odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov. S touto otázkou úzko súvisia aj katalógy pracovných činností, ktoré sa budú meniť novelou nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Novela zákona č. 553/2003 Z. z.  bola prerokovaná na 35. schôdzi NR SR- októbrovej schôdzi, schválená dňa 23. 10. 2018- aj z dôvodu, že uplynul ešte krátky čas, vláda nestihla zatiaľ pripraviť novelu nariadenia.