Dnes som vystúpila k správe komisárky pre deti, pani Viery Tomanovej. Dotkla som sa predovšetkým oblastí:

1. “Práva dieťaťa na oboch rodičov – najlepší záujem dieťaťa”, kde často deti vyjadrujú svoju vôľu v nevhodných podmienkach – v kanceláriách úradov, pojednávacích miestnostiach. Preto som sa informovala na MPSVR SR a budem sa v tejto veci aj na MŠ SR, či a kedy sa plánuje v tejto veci nejaká zmena. MPSVR SR v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.“ bude na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) vytvárať podmienky na vybavenie 79 miestností pre sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou, t.j. zlepšia sa priestorové podmienky pre zisťovanie názoru dieťaťa, vedenie rozhovoru s dieťaťom, upevňovanie vzťahu medzi rodičmi a deťmi a pod. a bude vybavených 79 konzultačných miestností pre novoprijatých (NP) psychológov referátov poradensko-psychologických služieb. Podstatná ke pre mňa otázka udržateľnosti a financovania, čo je už aj moja práca ako poslankyne navrhnúť také legislatívne opatrenia,aby sa to pre úrady stalo samozrejmosťou a povinnosťou.

2. Ďalšou oblasťou bolo “Riešenie  situácie súvisiacej s epidemickým výskytom syfilisu v Trebišove”.
Navrhovaným prostriedkom nápravy zo strany komisárky je pre MPSVR SR je o.i. „…navŕšiť počet sociálnych pracovníkov na úrade sociálnych vecí Trebišov v počte päť zamestnancov na výkon agendy spojenej so sociálnou prácou s marginalizovanou rómskou komunitou…“ na obdobie min. piatich rokov.  Zabezpečiť dostatočný počet sociálnych pracovníkov pre výkon agendy úradov  je dlhodobou a zložitou úlohou (napr. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje priebežne opatrenia na zvýšenie počtu miest na oddeleniach SPODaSK). Nebolo mi však jasné a nato som sa aj p. komisárky pýtala, z akého dôvodu to má byť práve 5 sociálnych pracovníkov a tiež prečo (len) na výkon pôsobnosti štátu (podobná úloha nie je daná napr. obci).

3. Poslednou oblasťou, na ktorú som sa stihla pani komisárky v rámci obmedzeného časového vystúpenia opýtať bola: “Absencia asistentov učiteľa dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami”. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) sa absenciu asistentov učiteľa na školách snažilo riešiť poskytovaním osobnej asistencie počas vyučovacieho procesu. Pripomienku v tomto zmysle si MŠVVaŠ SR uplatnilo k návrhu novely zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (účinnosť od 01.07.2018) a v rozporovom konaní od tejto pripomienky ustúpilo.

Nepovažujem za systémové riešenie odkázanosti detí na pomoc inej osoby v rezorte školstva prostredníctvom osobnej asistencie, ktorá je financovaná formou peňažného príspevku na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z.. Uvedený peňažný príspevok je len jednou z foriem riešenia odkázanosti na pomoc inej osoby (napr. aj formou peňažného príspevku na opatrovanie, opatrovateľskou službou, poskytovaním sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb – niektoré deti dochádzajú do školy zo zariadení sociálnych služieb). Navyše peňažný príspevok na osobnú asistenciu je poskytovaný len časti detí s ŤZP, preto ani nesystémovým upravením podmienok poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu za účelom vykonávania osobnej asistencie v základných a stredných školách by sa problém nevyriešil. Zabezpečenie vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane vytvorenia vyhovujúcich podmienok v školách a zabezpečenia pomoci pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa spadá do kompetencie rezortu školstva. To má na na tieto účely vytvorené 3 kategórie:

a)Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU ZZ pre ZŠ a SŠ) s rozpočtom cca 23,4. mil.€;
b)Asistenti učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (AU SZP v ZŠ) s rozpočtom cca 2,5 mil. € a
c) Národné projekty, kde sú vyčlenené ďalšie fin. pristriedly z EU fondov.

Okrem toho má pod svojim patronátom NP aj splnomocnenec pre rómske komunity. Otázkou však ostáva fakt, že pri dopyte ZŠ a SŠ po asistentoch učiteľov na obe tieto lategórie je z cca 6 tis. naplnená len polovica z nich.