Kedy vzniká nárok na vdovský/vdovecký dôchodok?

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ku dňu smrti: bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Vdova má nárok na výplatu vdovského…

Kedy vzniká nárok na invalidný dôchodok?

Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Fyzická osoba má nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území SR…

Kedy vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok?

Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Poistenec, ktorý je sporiteľ, má nárok na predčasný starobný…

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o dôchodok?

Žiadosť o dôchodok podáva fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. O dôchodok je potrebné požiadať písomnou žiadosťou na elektronickom formulári určenom Sociálnou poisťovňou prostredníctvom pobočky príslušnej podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť o dôchodok spisujú so žiadateľom zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa jeho trvalého pobytu. Ak sa poistenec prechodne zdržiava mimo…

Aké sú práva a povinnosti poberateľa dôchodku?

Dôchodca má právo nazerať do svojho spisu, robiť si z  neho výpisy, odpisy a požiadať o vyhotovenie fotokópií písomností zo spisu. Môže požiadať o vyhotovenie rovnopisu rozhodnutia, potvrdenia, napríklad o aktuálnej výške dôchodku, o výplate dôchodku za určité obdobie. Rovnako má právo písomne požiadať o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku. Príjemca dôchodku má povinnosť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní oznámiť zmenu v …

Kedy vzniká nárok na starobný dôchodok?

Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a  dovŕšil dôchodkový vek. Od roku 2020 je známy dôchodkový vek všetkých poistencov. Určuje sa v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení.…

SPUSTILI SME PROJEKT pre Košičanov s ŤZP

Milí priatelia, aj keď to vyzerá, že sa náš život pomaličky vracia do normálu, vždy treba mať na pamäti, že ochrana zdravia a pomoc nás všetkých ale predovšetkým pomoc nás – tým najzraniteľnejším – je potrebná v každom čase. Preto sme dnes pre našich ŤZP rodičov s deťmi, slobodné mamičky a seniorov spustili projekt, ktorý…

K Istanbulskému dohovoru

Dnes som vystúpila v parlamentnej rozprave k téme Istanbulského dohovoru. Z môjho pohľadu, aké sú príčiny jeho odmietania? Prečítajte si moje vystúpenie v plnom znení. „Príčiny odmietania treba hľadať na rôznych miestach. Cieľom Dohovoru je potláčanie násilia voči ženám. Tento legitímny cieľ sa všeobecne víta a podporuje. Istanbulský dohovor vníma násilie páchané na ženách ako…

Pýtate sa: Čo som urobila za 4 roky?

NEKALKULUJEM, CHCEM aj NAĎALEJ POMÁHAŤ ĽUĎOM Milí priatelia, rozhodla som sa počas nadchádzajúcich pár týždňov pripomenúť vám, ktorí ste za 4 roky môjho pôsobenia v parlamente v pozícii predsedníčky výboru NRSR pre sociálne veci sledovali moju prácu, čo všetko som presadila a v akých oblastiach. Nebolo to jednoduché, pretože som bola nezaradenou poslankyňou, bez politického…

O základných benefitoch pre mestských policajtov

Dnes som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Jozefa Buriana, Tibora Bastrnáka a Antona Hrnka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Rada som…