K Istanbulskému dohovoru

Dnes som vystúpila v parlamentnej rozprave k téme Istanbulského dohovoru. Z môjho pohľadu, aké sú príčiny jeho odmietania? Prečítajte si moje vystúpenie v plnom znení. „Príčiny odmietania treba hľadať na rôznych miestach. Cieľom Dohovoru je potláčanie násilia voči ženám. Tento legitímny cieľ sa všeobecne víta a podporuje. Istanbulský dohovor vníma násilie páchané na ženách ako…

Ochrana detí a rodiny

SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA a sociálna kuratela – aj v tejto oblasti sa mi, spolu s kolegami z výboru, podarilo presadiť zmeny v prospech ohrozených detí a rodín, a taktiež subjektov poskytujúcim im pomoc. Problém sexuálneho zneužívania detí sme ošetrili ako v zákone o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele, pokiaľ ide o poriadok v pojmoch, tak aj…

Pomoc poskytovateľom sociálnych služieb

VEREJNÍ A NEVEREJNÍ POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. Aj táto oblasť patrila v rámci mojej práce v parlamente medzi kľúčové. Zastavím sa pri komunitných centrách. Napriek tomu, že ročne končí na Slovensku odbor sociálnej práce (SP) približne 15 tisíc absolventov na rôznych univerzitách a VŠ, nie každý z nich je aj ochotný danú prácu vykonávať. Buď SP…

Na cestách: Ružomberok, Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota

Uplynulý týždeň bol opäť „na kolesách“. Pokračujem vo svojich cestách po slovenských mestách a dedinách, kde sa stretávam ako s kolegami zo strany, ale predovšetkým s občanmi miest a obcí. O čom sme sa rozprávali, čo ľudí zaujímalo najviac? Dôchodky, sociálne podnikanie, nelegálne zamestnávanie, neúcta k autoritám, znevažovanie slovenskej histórie, tradícií, symbolov a hodnôt. Aj…

Plus pre poistencov

V záujme zníženia administratívnej záťaže poistencov som navrhla zrušiť resp. zmierniť povinnosť poistenca zúčastňovať sa niektorých výkonov lekárskej posudkovej činnosti Zo skúseností z aplikačnej praxe vyplýva, že osobná účasť poistenca resp. poškodeného pri výkone lekárskej posudkovej činnosti je potrebná len v odôvodnených prípadoch, napr. pri predpoklade neuznania invalidity. V ostatných, menej náročných alebo medicínsky jednoznačných…

Cesty po Slovensku: Nitra a Prešov

O TOM, ČO SME REÁLNE PRE ĽUDÍ UROBILI, o konkrétnych opatreniach, krokoch, ktoré už sú pozitívnou súčasťou života. Témy, ktoré chceme rozvíjať a pretaviť do praxe v ďalších rokoch … Okresná konferencia SNS v Nitre (30.1.) , pod skvelou taktovkou Evy Antošovej a Miloslava Horku poskytla priestor pre výbornú diskusiu – za mňa – aj na…

Programová konferencia SNS v Nitre

ODPOČET PRÁCE SNS za 4 roky a PRIOROTY, KTORÉ MÁME PRED SEBOU Dnes sme sa stretli v Nitre na Programovej konferencii. Ideme do volieb s jasným plánom, ako pokračovať v práci tak, aby jej výsledky pocítili v reálnom živote všetky generácie. Rada vám konkrétne tézy postupne predstavím. Mojou ❤️ je sociálna oblasť, priebežne vás informujem…

Pre lepší dôchodok

STARAJÚ SA O NAŠU BEZPEČNOSŤ, O PORIADOK tam, kde žijme. Hovorím o dámach a pánoch v uniformách obecných a mestských policajtov. Koniec roka 2019 bol hektický, no stál za to. Presadili sme zmenu v zákone a umožnili im sporiť si na lepší dôchodok zo svojich výplat. Som hrdá na to, že som viedla rokovania a…

Zelená pre sociálne podnikanie

V rokoch 2017 a 2019 som sa v parlamente intenzívne venovala aj téme SOCIÁLNA EKONOMIKA A SOCIÁLNE PODNIKANIE. Môj ODPOČET SOCIÁLNE PODNIKANIE POTREBUJE FÉROVÉ PODMIENKY Som rada, že sa ako osobným nasadením, tak spoločným úsilím podarili konkrétne kroky pre rozvoj obcí, miest a podnikania: vytvorením na Slovensku priaznivého podnikateľského prostredia pre sociálne podnikanie, vnesením poriadku…