Kedy vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok?

Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Poistenec, ktorý je sporiteľ, má nárok na predčasný starobný…

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o dôchodok?

Žiadosť o dôchodok podáva fyzická osoba, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. O dôchodok je potrebné požiadať písomnou žiadosťou na elektronickom formulári určenom Sociálnou poisťovňou prostredníctvom pobočky príslušnej podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť o dôchodok spisujú so žiadateľom zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa jeho trvalého pobytu. Ak sa poistenec prechodne zdržiava mimo…

Aké sú práva a povinnosti poberateľa dôchodku?

Dôchodca má právo nazerať do svojho spisu, robiť si z  neho výpisy, odpisy a požiadať o vyhotovenie fotokópií písomností zo spisu. Môže požiadať o vyhotovenie rovnopisu rozhodnutia, potvrdenia, napríklad o aktuálnej výške dôchodku, o výplate dôchodku za určité obdobie. Rovnako má právo písomne požiadať o zmenu spôsobu poukazovania dôchodku. Príjemca dôchodku má povinnosť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní oznámiť zmenu v …

Kedy vzniká nárok na starobný dôchodok?

Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a  dovŕšil dôchodkový vek. Od roku 2020 je známy dôchodkový vek všetkých poistencov. Určuje sa v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení.…

SPUSTILI SME PROJEKT pre Košičanov s ŤZP

Milí priatelia, aj keď to vyzerá, že sa náš život pomaličky vracia do normálu, vždy treba mať na pamäti, že ochrana zdravia a pomoc nás všetkých ale predovšetkým pomoc nás – tým najzraniteľnejším – je potrebná v každom čase. Preto sme dnes pre našich ŤZP rodičov s deťmi, slobodné mamičky a seniorov spustili projekt, ktorý…

Výbor v znamení „pozmeňovákov“

Program dnešného zasadnutia výboru NR SR pre sociálne veci bol naozaj náročný. V rámci neho som predložila nasledujúce pozmeňujúce návrhy: K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1515) som predložila pozmeňujúci návrh –…