Ochrana detí a rodiny

SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA a sociálna kuratela – aj v tejto oblasti sa mi, spolu s kolegami z výboru, podarilo presadiť zmeny v prospech ohrozených detí a rodín, a taktiež subjektov poskytujúcim im pomoc. Problém sexuálneho zneužívania detí sme ošetrili ako v zákone o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele, pokiaľ ide o poriadok v pojmoch, tak aj…